Kaavan palaute maakuntahallituksen käsittelyssä, alueiden tietoja tarkennetaan

Kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaava oli nähtävillä tammi-helmikuussa 2020. Vaihemaakuntakaava on valmisteluvaiheessa ja nähtävillä oli neljä aluevaihtoehtoa sisältänyt kaavakartta sekä kaavaselostus. Samaan aikaan oli nähtävillä myös Lahden seudun kierrätyspuisto -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus). YVA-menettelyssä on selvitetty erilaisia ympäristövaikutuksia näillä neljällä vaihtoehtoisella jätteenkäsittelyalueella. Maakuntahallitukselle osoitettiin kaava-aineistosta 32 lausuntoa ja 26 mielipidettä. YVA-selostusta koskevat palautteet käsittelee Hämeen ELY-keskus, joka on YVA-hankkeen yhteysviranomainen. Aluevaihtoehdoista eniten sekä kannatusta että vastusta keräsi VE1 Kehätie ja toisena VE4 Loukkaanmäki. Päätöstä valittavasta alueesta ei kuitenkaan tehdä ennen kuin Hämeen ELY-keskus on antanut perustellun päätelmänsä Lahden seudun kierrätyspuisto -hankkeen YVA-selostuksesta. Kaavasta annetuissa lausunnoissa esitettiin joitakin täydennys- ja tarkennustarpeita kaavatyöhön ja kommentteja saatiin myös arvioinnin painottamista koskien. Lisäksi lausunnoissa esitettiin huomioita erilaisista ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön liittyvistä teemoista, kuten etäisyydestä asumisen ja jätteenkäsittelyalueen välillä sekä vaikutuksesta luonnon ydinalueisiin. Palautteen perusteella jatkosuunnittelussa täydennetään esimerkiksi liikenteen tarkasteluja sekä yhdyskuntataloudellisia ja ilmastovaikutuksia.  Mielipiteissä nostettiin esiin muun muassa huoli asutukselle ja luonnonympäristölle aiheutuvista haitoista. Huomioita saatiin myös hulevesiin ja tulviin liittyvistä seikoista. Kaikki annettu palaute on luettu ja esille nousi hyviä kysymyksiä. Kaavatyössä pureudumme nyt palautteessa esitettyihin kysymyksiin ja odotamme ELY-keskuksen perusteltua päätelmää, kuvaa kaavaprosessin etenemistä vt. aluesuunnittelujohtaja Jaana Martikainen. Yhtenä aiheena palautteissa nousi esille myös nykyisen Kujalan jätekeskuksen kehittäminen ja...

Lue lisää

Haku on avoinna – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen

AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen   Maakuntahallitus päätti 6.4.2020, että maakuntien omaehtoisen kehittämisen määräraha käytetään Päijät-Hämeessä hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin hankkeisiin. Rahoitusta ohjataan maakuntajohtajan päätöksillä pääsääntöisesti enintään 10.000 euron tukierissä hankkeille. Hankkeissa tuen osuus on  50–70 prosenttia toteutuksen kustannuksista. Hankkeiden kesto on enintään 2 vuotta. Rahoitukseen on jatkuva haku. Tuessa käytetään yksinkertaistettua kustannusmallia eli ns. 24% (flat rate) henkilöstökustannuksista. Tarkemmat ehdot määritellään hankkeiden päätösten yhteydessä toteuttamisohjeiden mukaisesti.   Erityisesti painotetaan Hankkeita jotka vahvistavat alueen kuntien ja sidosryhmien elinvoimaa ja muutosjoustavuutta talouskriisin haitallisten vaikutusten hillinnässä sekä elinvoiman kasvattamisessa kriisin jälkeen. Laajempien kansainvälisten hankehakujen valmistelua, joissa valmistelu johtaa hakemuksen jättämiseen. Tukitaso on pääsääntöisesti 50 prosenttia. Laajempien kokonaisuuksien valmistelua ja selvityksiä, joissa kartoitetaan ja luodaan uutta elinkeinoelämän potentiaalia ja työllisyyttä maakunnan kehittämiseen. Tukitaso on pääsääntöisesti 50 prosenttia.   Lisätietoja ja hakulomake   Petri Veijalainen, erityisasiantuntija Petra Stenfors, erityisasiantuntija Juha Hertsi, vs. kehittämisjohtaja, puh. 044 3719 442, juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Lue lisää

Maakuntajohtajan virkaan kolme hakijaa

Haku Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajan virkaan päättyi tänään. Virkaa hakivat (nykyinen tai viimeisin työtehtävä): Hietala Kimmo (toimitusjohtaja, Heka Koillinen Oy) Kalliokuusi Jori (teknistentöiden johtaja, Kärkölän yhtenäiskoulu) Leppänen Laura (maakuntajohtaja, Päijät-Hämeen liitto)   Lisätietoja Mika Kari, maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja puh. 050 398 5601

Lue lisää

Aluesuunnittelujohtajan virka avoinna

Päijät-Hämeen liitto hakee vakituiseen virkaan aluesuunnittelujohtajaa. Hakuaikaa jatkettiin 23.4.2020 saakka.

Lue lisää

ELY-keskusten rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa haettavissa 31.3. lähtien

ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta yrityksen kehittämisavustuksiin myönnettäväksi koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille ympäri maata. ELY-keskukset rahoittavat tässä poikkeustilanteessa yrityksiä, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä. Yksinyrittäjille koronavirusepidemiasta aiheutuneiden häiriöiden lieventämiseksi tarkoitetun oman erillisen tukimuodon valmistelu on käynnissä. Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksiä. Avustus on tarkoitettu yrityksille, joiden toiminta on tilapäisesti vaikeutunut tai vaikeutumassa koronaviruksen vuoksi ja yrityksellä arvioidaan olevan kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa. ELY-keskuksen avustus on yrityksen kehittämisavustusta tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin. Tilanneanalyysin tekemiseen myönnettävä avustus voi olla maksimissaan 10 000 euroa. ELY-keskuksen avustus on 80 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Haku avautuu tiistaina 31.3.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla. Samalla avataan tätä varten perustettava valtakunnallinen ELY-keskusten neuvonta. ELY-keskuksen verkkosivuilla tiedotetaan säännöllisesti hakemusten käsittelyn ja neuvonnan tilanteesta. Lisätietoja ELY-keskuksen poikkeusrahoitus-sivulta. Jarmo Paukku, johtaja, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 083

Lue lisää

1 2 3 99