Valitse sivu

Tuulivoimaselvitys

Ajankohtaista maakuntakaavan tuulivoimateemasta 21.3.2024

Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2060 osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 14.2.-15.3.2024. Maakuntakaavaprosessi etenee nyt kaavaluonnosvaihetta kohti ja kaavan taustaselvityksiä työstetään. Tuulivoimateeman osalta aiemmin laadittua selvitystä täydennetään maisemallisten vaikutusten arvioinnilla sekä vuorovaikutustyöllä. Arvioinnissa on mukana viisi (5) mahdollisesti seuraavassa kokonaismaakuntakaavassa esitettävää seudullisen mittakaavan tuulivoima-aluetta. Arvioitavat alueet sijoittuvat Padasjoelle (Tornimäen alue), Iittiin (Perheniemen ja Anhavan alueet), Sysmään (Rekolanvuorten alue) sekä Sysmän ja Asikkalan kuntarajalle (Karilanmaan alue). Aiemmassa FCG:n laatimassa tuulivoimaselvityksessä arvioiduista alueesta merkittävä osa on karsiutunut pois lähinnä asutukseen liittyvistä syistä ja vain edellä mainittujen viiden alueen osalta arviointityö jatkuu.

Tuulivoima-alueiden maisemallisten vaikutusten arviointia laatimaan valittu konsulttitoimisto on Ramboll Finland Oy. Maisemaselvityksessä arvioidaan tuulivoiman maisemavaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja kulttuuriympäristöihin sekä merkittäviin virkistys- ja matkailualueisiin kohdistuviin vaikutuksiin. Myös tuulivoima-alueiden maisemavaikutusalueen asuinympäristöt huomioidaan arvioinnissa. Arvioinnin tueksi laaditaan tuulivoima-aluekohtaiset näkymäalueanalyysit ja havainnekuvia. Valmis maisemaselvitys tulee aikanaan nähtäville maakuntakaavan kaavaluonnoksen liiteaineistona.

Päijät-Hämeen liitto on lisäksi tilannut maakuntakaavan tuulivoimaratkaisujen suunnittelun tueksi vuorovaikutustyötä. Työhön valittu konsulttitoimisto on Akordi Oy. Työ koostuu kevään aikana järjestettävistä kuntien viranhaltijoille ja poliittisille päättäjille suunnatuista keskustelutilaisuuksista. Tilaisuuksien tavoitteena on tunnistaa yhdessä maakuntakaavan tuulivoimaratkaisuihin liittyviä kuntien erityiskysymyksiä ja tarpeita, luoda yhteistä ymmärrystä tuulivoiman hyödyistä ja haitoista. Työn tuloksia esitellään avoimessa tuulivoimaseminaarissa syksyllä 2024.

Ajankohtaista tuulivoimaselvityksistä 09/2023

Ympäristöministeriö myönsi kesäkuussa 2023 Päijät-Hämeen liitolle avustusta tuulivoiman maisemaselvitykselle. Avustuksella laaditaan maakuntakaavassa tarkasteltavista tuulivoimatuotantoalueista maisemavaikutusten arviointi, sisältäen näkyvyysanalyysin ja havainnekuvia. Maisemavaikutusten arviointityö kilpailutetaan syksyllä 2023.

Kesän 2023 aikana Päijät-Hämeen liitossa on jatkoarvioitu niiden alueiden soveltuvuutta, jotka FCG:n laatimassa tuulivoimaselvityksessä on todettu mahdollisiksi tuulivoimatuotantoalueiksi. Osa näistä alueista on karsiutunut pois, ja jäljelle jääneiden osalta soveltuvuuden arviointi jatkuu maisemavaikutusten osalta.

FCG:n laatiman selvityksen osalta näille internetsivuille on syyskuussa 2023 päivitetty lopullinen versio raportista kohdekortteineen. Liiteraporteista on lisätty linnustovaikutusten arviointi sekä Natura-arvioinnit alueiden 2 ja 12 osalta.

Tuulivoimaselvityksen raportti ja kohdekortit

Tuulivoimaselvityksen liitteet

Tuulivoimaselvityksen tuloksia esiteltiin webinaarissa 22.11.2022

Esittelytilaisuuden materiaaleihin voi tutustua tässä:

Selvityksessä arvioiduista 35 alueesta 12 osoittautui sellaisiksi, joiden osalta arviointia jatketaan osana ensi vuonna käynnistyvää maakuntakaavaprosessia. Nämä alueet on esitelty oheisella kartalla. Muut selvityksessä arvioidut alueet ovat sellaisia, joita ei tulla esittämään seuraavassa maakuntakaavassa.

Valmis tuulivoimaselvitys tullaan lisäämään näille sivuille joulukuussa 2022.

Potentiaaliset tuulivoima-alueet

Asukastilaisuudet tuulivoimaselvityksestä

Tuulivoimaselvityksestä järjestettiin viisi asukastyöpajaa eri puolilla maakuntaa. Alla on asukastyöpajoissa käsitellyt kartat, joissa on esitetty rajaukset alueista joiden soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon nyt arvioidaan. Lisäksi ohessa on työpajojen esityskalvoja.

Asukastyöpajojen kartat kunnittain:

Webinaari luottamushenkilöille

Maanantaina 16.5. järjestettiin Päijät-Hämeen kuntien luottamushenkilöille webinaari tuulivoimaan liittyen. Noin neljä tuntia kestäneessä tilaisuudessa käsiteltiin tuulivoiman hyötyjä ja haittoja. Tilaisuuden alussa kuultiin puheenvuoroja, mm. Ympäristöministeriöstä sekä Iin kunnasta. Tuulivoiman imagovaikutuksia kunnille käsiteltiin työpajassa, jossa osallistujat pääsivät merkitsemään näkemyksiään myös kartalle.

Selvityksen tuloksia esiteltiin verkossa

Tiistaina 29.3.2022 järjestettiin maakunnan asukkaille avoin Teams-tilaisuus verkossa, jossa kerrottiin tuulivoimaselvityksen etenemisestä. Tilaisuuden esittelymateriaalit ovat oheisten linkkien takana.

Tuulivoimaselvityksen tuloksien uutisointi paikallismediassa


Tuulivoimaselvitys

Selvitys toimii myös seuraavan kokonaismaakuntakaavan taustaselvityksenä.

Maakuntakaavalla ohjataan vain mittakaavaltaan seudullisesti merkittävien tuulivoimatuotantoalueiden sijoittumista, pienempien tuulivoimatuotantoaluiden toteuttaminen on mahdollista yleiskaavoituksella.

Selvityksen toteuttaa FCG ja hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 50 000 euroa.

Ympäristöministeriö myönsi Päijät-Hämeen liitolle selvitystä varten 35 000 euron erityisavustuksen ja omarahoitusosuudesta (15 000 e) vastaa Päijät-Hämeen liitto.

Selvitys käynnistyi kesällä 2021 ja valmistuu syksyllä 2022.

Lisätietoja:

Kaisa Torri
erityisasiantuntija
puh. 040 774 7060
kaisa.torri(a)paijat-hame.fi