Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta

Sari Mertsalmi -

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut yhdessä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa tulevaa ohjelmakautta 2021-2027 koskevan Suomen (pl. Ahvenanmaa) EU-osarahoitteisen rakennerahasto-ohjelman valmistelun. Ohjelmavalmistelua koordinoi ja yhteensovittaa kumppanuusperiaatteen mukaisesti toimiva Koheesio 2021+ -työryhmä sekä alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE). Valmistelu perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaan yleisasetusehdotukseen (COM(2018) 375) sekä asetusesityksiin Euroopan aluekehitysrahastosta (COM(2018) 372) ja Euroopan sosiaalirahasto plussasta (COM(2018) 382).

Asetusesitysten mukaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) osoitetaan ohjelmakaudella 2021-2027 rahoitusta viiteen toimintapoliittiseen päätavoitteeseen, jotka ovat 1) Älykkäämpi Eurooppa, 2) Vihreämpi, vähähiilisempi Eurooppa, 3) Yhteenliitetympi Eurooppa, 4) Sosiaalisempi Eurooppa ja 5) Kansalaisia lähempänä oleva Eurooppa.

Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmavalmistelua tehdään sekä ministeriöissä että alueellisesti Itä- ja Pohjois-Suomi yhdessä sekä Etelä- ja Länsi-Suomi yhdessä. Itä- ja Pohjois-Suomen osalta valmistelua johtaa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Etelä- ja Länsi-Suomen osalta Uudenmaan liitto. Ohjelmavalmistelun kokonaisuudesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Osana ohjelman valmistelua tehdään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun ns. SOVA-lain (200/2005) mukainen ympäristöarviointi, jossa selvitetään ja arvioidaan ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset ja laaditaan ympäristöselostus. SOVA-lain mukaisen ympäristöarvioinnin toteuttamisesta ohjelmatasolla vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Ohjelmavalmistelun tässä vaiheessa yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteitä ohjelmakokonaisuuden ja sen ympäristöarvioinnissa laadittavan ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta. Tähän liittyvä kuulemisaineisto sisältää kuvauksen tulevan rakennerahasto-ohjelman sisällöllisistä painopisteistä sekä ympäristöarvioinnin osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kuulemisaineisto on nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivuilla osoitteessa https://tem.fi/ohjelmakauden-2021-2027-kansallinen-valmistelu.

Lisätietoja

Ohjelman valmistelusta lisätietoja antaa työ- ja elinkeinoministeriöstä aluekehitysjohtaja Johanna Osenius, johanna.osenius@tem.fi, puh. 029 5064 937

Ympäristöarvioinnin valmistelusta lisätietoja antaa työ- ja elinkeinoministeriöstä erityisasiantuntija Harri Ahlgren, harri.ahlgren@tem.fi, puh. 050 396 3318

Mielipiteiden esittäminen

Ohjelmakokonaisuudesta ja alueellisista suunnitelmista sekä niihin liittyvien ympäristöselostusten lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne 31.12.2019 mennessä osoitteeseen Työ- ja elinkeinoministeriö/alueet ja kasvupalvelut -osasto, PL 32, 00023 Valtioneuvosto tai sähköpostitse kirjaamo@tem.fi

————————————————————————————————————————————————————

Kungörelse om att beredningen av EU:s region- och strukturpolitiskt åtgärdsprogram (strukturfondsprogrammet) för Finland 2021?2027 och miljökonsekvensbedömningen i anslutning därtill har inletts

Arbets- och näringsministeriet har tillsammans med regionala och riksomfattande aktörer inlett beredningen av strukturfondsprogrammet för Finland (exkl. Åland) för den kommande programperioden 2021?2027. Programmet medfinansieras av EU. Beredningen av programmet samordnas och sammanjämkas av arbetsgruppen Koheesio 2021+ som arbetar i enlighet med partnerskapsprinciperna samt delegationen för förnyelse i regionerna (AUNE). Beredningen baserar sig på Europaparlamentets och rådets förslag till allmän förordning (COM(2018) 375) och förslag till förordningar om Europeiska regionala utvecklingsfonden (COM(2018) 372) och Europeiska socialfonden plus (COM(2018) 382).

Enligt förordningsförslagen anvisas under programperioden 2021–2027 ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och ur Europeiska socialfonden (ESF) finansiering till fem policymål: 1) Ett smartare Europa, 2) Ett grönare, koldioxidsnålt Europa, 3) Ett mer sammanlänkat Europa, 4) Ett mer socialt Europa och 5) Ett Europa närmare medborgarna.

Beredningen av strukturfondsprogrammet för Fastlandsfinland bedrivs vid både ministerierna och regionalt av Östra och Norra Finland tillsammans samt Södra och Västra Finland tillsammans. Beredningen för Östra och Norra Finlands del leds av Norra Österbottens förbund och för Södra och Västra Finlands del av Nylands förbund. För programberedningen som helhet svarar arbets- och näringsministeriet.

Som en del av programberedningen utförs en miljöbedömning enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program, den s.k. SMB-lagen (200/2005). Vid miljöbedömningen utreds och bedöms miljökonsekvenserna av programmet och av genomförandet av de alternativ som ska undersökas. Dessutom utarbetas en miljörapport. På programnivå ansvarar arbets- och näringsministeriet för genomförandet av miljöbedömningen enligt SMB-lagen.

I detta skede av programberedningen har allmänheten möjlighet att framföra sina åsikter om utgångspunkterna och målen för samt beredningen av programhelheten och den miljörapport som ska utarbetas vid miljöbedömningen av programmet. I samrådsmaterialet i anslutning till detta ingår en beskrivning av de innehållsmässiga prioriteringarna i det kommande strukturfondsprogrammet och en deltagande- och bedömningsplan för miljöbedömningen. Samrådsmaterialet finns offentligt framlagt på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen https://tem.fi/sv/den-nationella-beredningen-for-programperioden-2021-2027.

Ytterligare information

Ytterligare information om beredningen av programmet ges vid arbets- och näringsministeriet av Johanna Osenius, regionutvecklingsdirektör, johanna.osenius@tem.fi, tfn 029 506 4937

Ytterligare information om beredningen av miljöbedömningen ges vid arbets- och näringsministeriet av Harri Ahlgren, specialsakkunnig, harri.ahlgren@tem.fi, tfn 050 396 3318

Framförande av åsikter

Åsikter kan framföras om programhelheten samt om utgångspunkterna och målen för miljörapporten i anslutning till den och om beredningen av rapporten genom att sända dem till följande adress före den 31 december 2019: Arbets- och näringsministeriet/regioner och tillväxttjänster, PB 32, 00023 Statsrådet eller per e-post kirjaamo@tem.fi