Valitse sivu

Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan kaavaehdotus on nähtävillä ja kaavamateriaalia esiteltiin 28.10.2020 yleisötilaisuudessa. Koronatilanteen vuoksi tilaisuus järjestettiin Zoom-yhteydellä.

Yleisötilaisuuden esittelymateriaali

Tutustu tilaisuuden esitysmateriaaliin, klikkaa kuvaa, niin esitys avautuu pdf-tiedostona:

Yleisötilaisuus 28.10.2020

Yleisötilaisuuden keskustelu

Esittelyn jälkeen käydyssä keskustelussa kyseenalaistettiin Kehätievaihtoehdon valinta jatkosuunnittelun pohjaksi. Keskeisenä huolena oli asutuksen läheisyys Salpakankaalla. Kysyjän näkemyksen mukaan Orimattilan Loukkaanmäki olisi ollut parempi vaihtoehto, koska asutus on siellä harvalukuisempaa ja sijaitsee kauempana suunnittelualueesta.

  • Päijät-Hämeen liiton edustajat kertoivat suunnittelun lähtökohdaksi valitun yhden kilometrin etäisyyden asutukseen toteutuvan myös kaavaehdotuksen mukaisen Kehätien alueen osalta. Kokonaistarkastelussa Kehätievaihtoehtoa ovat puoltaneet mm. lyhyemmät kuljetusmatkat ja hyvä logistinen sijainti Kehätien varrella.

Keskustelussa nostettiin esiin myös kysymys jätteenkäsittelyalueen vaikutuksesta lähialueen asuntojen arvoon, sekä tulipaloriski ja siihen liittyvät savukaasuhaitat lähialueen asutukselle.

Asukkaiden kommenteissa tiedusteltiin myös sitä, onko vesistövaikutuksia Porvoonjokeen ja siitä edelleen aina Suomenlahteen asti huomioitu.

  • Maastoon johdettavat vedet puhdistetaan ennen niiden johtamista pintavesiin. YVA-menettelyn aikana on tunnistettu vastaanottavien vesistöjen herkkyys, joka asettaa erityisiä tarpeita jätteenkäsittelyalueen vesienkäsittelylle sekä alueen rakentamisvaiheessa että toiminnan aikana. Vaihemaakuntakaavan suunnittelumääräykset ohjaavat kiinnittämään hankkeen jatkosuunnittelussa erityistä huomioita vesistökuormituksen hallintaan sekä kiintoaineen riittävään puhdistustehoon.

Jätä muistutus

Osallisilla on mahdollista antaa kaavasta 13.11.2020 klo 15:00 asti maakuntahallitukselle kirjallinen muistutus osoitteeseen toimisto@paijat-hame.fi tai osoitteella PL 50 (Hämeenkatu 9), 15100 Lahti.

Lisätiedot

Niina Ahlfors
aluesuunnittelujohtaja
puh. 040 531 7628
niina.ahlfors(a)paijat-hame.fi

Jaana Martikainen
suunnittelupäällikkö
puh. 044 3719 467
jaana.martikainen(a)paijat-hame.fi