Valitse sivu

Kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaava oli nähtävillä tammi-helmikuussa 2020. Vaihemaakuntakaava on valmisteluvaiheessa ja nähtävillä oli neljä aluevaihtoehtoa sisältänyt kaavakartta sekä kaavaselostus. Samaan aikaan oli nähtävillä myös Lahden seudun kierrätyspuisto -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus). YVA-menettelyssä on selvitetty erilaisia ympäristövaikutuksia näillä neljällä vaihtoehtoisella jätteenkäsittelyalueella.

Maakuntahallitukselle osoitettiin kaava-aineistosta 32 lausuntoa ja 26 mielipidettä. YVA-selostusta koskevat palautteet käsittelee Hämeen ELY-keskus, joka on YVA-hankkeen yhteysviranomainen. Aluevaihtoehdoista eniten sekä kannatusta että vastusta keräsi VE1 Kehätie ja toisena VE4 Loukkaanmäki. Päätöstä valittavasta alueesta ei kuitenkaan tehdä ennen kuin Hämeen ELY-keskus on antanut perustellun päätelmänsä Lahden seudun kierrätyspuisto -hankkeen YVA-selostuksesta.

Kaavasta annetuissa lausunnoissa esitettiin joitakin täydennys- ja tarkennustarpeita kaavatyöhön ja kommentteja saatiin myös arvioinnin painottamista koskien. Lisäksi lausunnoissa esitettiin huomioita erilaisista ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön liittyvistä teemoista, kuten etäisyydestä asumisen ja jätteenkäsittelyalueen välillä sekä vaikutuksesta luonnon ydinalueisiin. Palautteen perusteella jatkosuunnittelussa täydennetään esimerkiksi liikenteen tarkasteluja sekä yhdyskuntataloudellisia ja ilmastovaikutuksia.  Mielipiteissä nostettiin esiin muun muassa huoli asutukselle ja luonnonympäristölle aiheutuvista haitoista. Huomioita saatiin myös hulevesiin ja tulviin liittyvistä seikoista.

  • Kaikki annettu palaute on luettu ja esille nousi hyviä kysymyksiä. Kaavatyössä pureudumme nyt palautteessa esitettyihin kysymyksiin ja odotamme ELY-keskuksen perusteltua päätelmää, kuvaa kaavaprosessin etenemistä vt. aluesuunnittelujohtaja Jaana Martikainen.

Yhtenä aiheena palautteissa nousi esille myös nykyisen Kujalan jätekeskuksen kehittäminen ja laajentaminen. Vaihemaakuntakaavan lähtökohta on kuitenkin ollut uuden jätteenkäsittelyalueen tarve, eikä tällä kaavalla etsitä Kujalan alueelle korvaajaa. Uutta aluetta etsitään elinkeinoelämään tarpeisiin, sillä lakisääteisesti kuntien vastuulla olevan kotitalouksissa syntyvän yhdyskuntajätteen käsittely säilyy Kujalassa myös jatkossa. Samoin kotitalouksien biojätteet käsitellään vastakin Kujalassa. Uudella jätteenkäsittelyalueella käsitellään ja kierrätetään pilaantumattomia ylijäämämaa-aineksia, pilaantuneita maa-aineksia, rakennus- ja purkujätteitä, nestemäisiä jätteitä (esim. ruoppausmassat, betonilietteet), energiahyötykäyttöön toimitettavia materiaaleja, tuhkia sekä metsätähteitä. Tällaisille uusille toiminnoille ei Kujalassa ole tilaa. Nykyisestä jätekeskuksesta osa on vanhaa kaatopaikka-aluetta ja Kujalan ympärillä on toteutunutta teollisuus- ja varastoaluetta, luonnonsuojelu- ja Natura-alue, Villähteen taajama sekä liikenneväyliä.

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 6.4. kaavanlaatijoiden valmistelevat vastineet annettuun palautteeseen. Käsitelty palaute ohjaa kaavatyön jatkovalmistelua ja sen perusteella täydennetään tietoja vaihtoehtoisista alueista.

Palautteen yhteenveto sekä vastineet annettuun palautteeseen (pdf)

Lisätiedot

Jaana Martikainen vt. aluesuunnittelujohtaja
puh. 044 371 9467, jaana.martikainen(a)paijat-hame.fi