Valitse sivu

Julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 29.10.2020 mielipideosastossa

Taimenten elinolosuhteiden heikentämistä on ehkäistävä

Kierrätyspuiston sijoittumista koskeva jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaava on herättänyt huolta Hollolassa. Matti Laurilan (ESS 26.10.2020) mielestä esitetty Kehätien alue sijaitsee liian lähellä taajamaa ja hän esittää huolensa myös taimenkantaa kohtaan. Ilpo Pietilä (ESS 27.10.2020) kiinnittää huomiota mm. alueelle sijoitettavien jätteiden määrään sekä vesienhallintaan.


Nyt suunniteltava kierrätyspuiston alue palvelee elinkeinoelämän tarpeita ja parantaa yritysten jätteenkäsittelyn mahdollisuuksia Päijät-Hämeessä. Kotitalousjätettä, kuten energia- ja sekajätettä ei tulla missään vaiheessa käsittelemään Kehätien alueella, vaan ne tullaan jatkossakin käsittelemään Lahdessa Kujalan jätekeskuksessa niiden käsittelyyn tarkoitetuissa, jo olemassa olevissa laitoksissa.

Kotitalouksien energia- ja sekajätteiden osalta Kujala ei ole täyttymässä, sillä kaikki nämä jätteet kuljetetaan esikäsittelyn jälkeen edelleen energiahyötykäyttöön Kujalan ulkopuolelle energiayhtiöille.


Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on tehty vuotuisilla jätteiden maksimimäärillä kuten lainsäädäntö edellyttää. Todennäköisesti vuosittain käsiteltävät määrät ovat kuitenkin arvioitua pienempiä. Kuten aiemminkin on kerrottu, kierrätyspuistossa tullaan käsittelemään ja jatkojalostamaan muun muassa erilaisia maa-aineksia, kuten ylijäämämaita, pilaantuneita maa-aineksia sekä rakennus- ja purkujätteitä, joita ovat esimerkiksi betoni, tiili, asfaltti, lasi ja tuhka. Puhtaiden ja pilaantuneiden maa-ainesten osalta Kujalan käsittelyalue on täyttymässä samoin kuin Rälssin ja Miekan maanvastaanottopaikat Lahdessa. Mikäli maa-ainesten käsittelyä uudella alueella halutaan vähentää, tulee maa-ainesten käsittelyyn keksiä muita ratkaisuja esimerkiksi massakoordinaation keinoin. Kuntien yhteisen koordinaation avulla voitaisiin tunnistaa muodostuvat ja tarvittavat massavirrat sekä ohjata virtoja syntypaikalta käyttökohteeseen.


Kaavaehdotusvaiheessa osoitettavan sijoituspaikan valinta on tehty kokonaisarvioinnin perusteella. Sijoituspaikan valintaan ovat vaikuttaneet mm. liikenneyhteydet ja logistiikka sekä elinkeinotoimintojen kehittämismahdollisuudet. Vaikutukset uuden eteläisen kehätien (valtatie 12) raskaan liikenteen määriin ovat vähäisiä, suuremmat vaikutukset kohdistuvat Nostavan uudesta eritasoliittymästä kierrätyspuistoon johtavalle yhteydelle. Sijoituspaikka tukee kestävää yhdyskuntarakennetta ja elinkeinojen kehittymismahdollisuuksia Lahden kaupunkialueen läheisyydessä, jolloin materiaalien lyhyet kuljetusmatkat vähentävät hiilidioksidipäästöjä.


Taimenten elinolosuhteisiin kohdistuvien heikentävien vaikutusten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi kierrätyspuiston yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomioita vesienhallinnan suunnitteluun. Tämä tuodaan esiin sekä vaihemaakuntakaavan suunnittelumääräyksissä että kaavaselostuksessa. Koivusillanjokeen kohdistuvan kiintoainekuormituksen vähentäminen tulee huomioida alueen rakentamisvaiheessa sekä toiminnan aikana.
Alueen toiminnan käynnistämiseen on vielä matkaa. Se vaatii toteutuakseen yleiskaavan, asemakaavan, ympäristö- ja rakennusluvat. Jos nyt nähtävillä oleva vaihemaakuntakaava saadaan maaliin, on Hollolan kunnalla todella hieno yritys- ja työpaikka-aluepotentiaali kehätien, Nostavan logistiikka-alueen ja radan läheisyydessä.

Niina Ahlfors
aluesuunnittelujohtaja
Päijät-Hämeen liitto

Johanna Rusanen
toimitusjohtaja
Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy