Valitse sivu

Viime vuonna pilotoitiin viisaan ja kestävän liikkumisen käyttöön kannustavia toimia. Liikkumisen ohjauksen hankkeessa laadittiin myös kuntakohtaiset toimenpideohjelmat jatkoa varten.

Päijät-Hämeen liikkumisen ohjauksen nykytilannetta selvitettiin mm. viranhaltijoille ja päättäjille suunnattujen kyselyiden avulla. Kuntien viranhaltijoille osoitetun kyselyn mukaan tahtotila kestävän liikkumisen edistämiselle on Päijät-Hämeessä vankka: 94 % vastaajista koki kestävän liikkumisen edistämisen tärkeäksi asiaksi ja 90 % vastaajista koki edistävänsä kestäviä kulkutapoja nykyisissä työtehtävissään. Myös valtaosa päättäjistä, 95 % vastanneista koki kestävän liikkumisen erittäin tai jossain määrin tärkeäksi ja lähes sama osuus tunnisti kestävän liikkumisen edistämiseen liittyviä keinoja.

Työssä luotiin visio ja tavoitteet kestävälle liikkumiselle. Visio kuvaa laajasti kestävää liikkumista maakunnassa 2030-luvulla ja tavoitteissa korostuvat kuntien tahtotila kestävän liikkumisen edistämisessä, tietoisuus kestävän liikkumisen hyödyistä ja mahdollisuuksista sekä liikkumispalveluiden kehittäminen.

Hankkeen aikana jokaiseen kuntaan ideoitiin pilotti kestävän liikkumisen edistämiseksi. Tavoitteena oli aktivoida kuntia liikkumisen ohjauksen työhön ja antaa konkreettisia kokemuksia siitä, millaista liikkumisen ohjaus voi olla. Vaikka koronatilanne asetti haasteita pilottien toteutukselle, onnistuttiin pilotit järjestämään syyskaudella. Kärkölän koulumatkahaastekisa toteutuu kevätlukukaudella.

  • Piloteissa oli hyviä esimerkkejä erilaisista toimista: oli sähköpyöräkokeilua ja joukkoliikennekampanjaa. Tärkeää on kannustaa monin keinoin kestävien kulkutapojen käyttöön, kuvaa työn tuloksi suunnittelupäällikkö Jaana Martikainen Päijät-Hämeen liitosta.

Jokaiselle kunnalle laadittiin oma toimenpideohjelma, joka tukee liikkumisen ohjauksen työn toteuttamista tulevina vuosina. Kunnissa järjestetään tapahtumia ja kampanjoita esimerkiksi eri-ikäisille asukkaille, lisätään tiedotusta reiteistä ja järjestetään eri liikkumistapojen kokeiluja. Kunnissa jo toimivilla liikenneturvallisuusryhmillä on tässä tärkeä rooli ja ryhmissä käsitellään jo nykyisin kestävän ja turvallisen liikkumisen kysymyksiä.

Hanke sai Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta ja se toteutettiin osana maakunnallista jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä.  Työssä olivat mukana mm. Päijät-Hämeen kunnat, Lahden seudun liikenne, Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskukset Hämeen poliisilaitos sekä Liikenneturva.

Liikkumisen ohjaus on viisaan liikkumisen edistämistä muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista sekä kasvattaa joukkoliikenteen ja muiden liikkumispalveluiden sekä kävelyn ja pyöräilyn suosiota.

Liikkumisen ohjauksen toiminta käyntiin Päijät-Hämeessä
GDPR-asetuksen piilottamaa sisältöä
Hyväksyttyäsi evästeet sivuston ulkopuolinen sisältö (esim. Youtube-videot) ladataan sivulle
Maksutta bussiin marraskuussa – kokeilu uusille bussimatkustajille
GDPR-asetuksen piilottamaa sisältöä
Hyväksyttyäsi evästeet sivuston ulkopuolinen sisältö (esim. Youtube-videot) ladataan sivulle

Lisätietoja:

Jaana Martikainen
suunnittelupäällikkö
Päijät-Hämeen liitto
puh. 044 3719 467
jaana.martikainen@paijat-hame.fi