Valitse sivu

Päijät-Hämeen kunnissa tehdään suunnitelmallista työtä kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi.

Hyvinvointipäällikkö Saila Juntunen ja kuntayhteistyöpäällikkö Jarkko Virolainen toteuttivat kevään aikana kuntakierroksen Päijät-Hämeen kuntiin. Keskusteluiden teemoina olivat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli hyte-työ sekä alueellisen yhteistyön tarpeet.

Hyte-työllä on tärkeä rooli kuntien laajassa tehtäväkentässä

Kaikissa kunnissa on jo valmistunut tai valmistumassa päättyvää valtuustokautta kuvaava laaja hyvinvointikertomus ja useat kunnat kytkevät tulevalle valtuustokaudelle laadittavan hyvinvointisuunnitelman osaksi strategiatyötä. Kaikissa kunnissa on myös nimetty työntekijä tai työntekijöitä koordinoimaan tai johtamaan hyte-työtä. Työtä ei kuitenkaan sälytetä kunnissa muutamien ihmisten harteille, vaan se nähdään osana kaikilla hallinnonaloilla tehtävää työtä.

Hyte on tiivistä yhteistyötä myös verkostoissa

Kunnille merkittäviä yhteistyötahotahoja ovat Päijät-Sote, yhdistykset, poliisi sekä kolmas sektori. Yhteistyö Päijät-Soten kanssa koetaan tärkeäksi ja valmisteilla olevan sote-uudistuksen myötä yhteistyön rakenteita onkin tarpeen tarkastella uudesta näkökulmasta sujuvan yhteistyön ja riittävän palvelutarjonnan varmistamiseksi alueen kaikissa kunnissa.

Valtakunnallisesti hyte-työtä ohjaa keväällä julkaistu Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 toimeenpanosuunnitelma. Valtakunnallisten linjausten mukaisesti myös turvallisuus on syytä ottaa mukaan hyte-kokonaisuuteen. Hyteen liittyvänä asiana turvallisuus on vielä jossain määrin uutta ja vaatii sen vuoksi täsmennystä. Osassa Päijät-Hämeen kunnista on tehty erillinen turvallisuussuunnitelma, tai turvallisuus on otettu osaksi kunnan hyvinvointisuunnitelmaa.

Alueellinen hyte-työ Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen alueellista hyte-rakennetta ei ole vielä määritelty, mutta tavoite sen luomiseen on vahva. Kunnissa hyte-työ nähdään laaja-alaisena palvelualueet ja sektorirajat ylittävänä kokonaisuutena, mikä tulee huomioida alueellisessa rakenteessa. Seuraavina askeleina Päijät-Hämeen hyte-työlle on alueellisen hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman työstäminen.

Alueellisen tilannekuvan laatiminen ja yhteiset tavoitteet mahdollistavat voimavarojen kohdentamisen päijäthämäläisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta kriittisimpiin kohtiin. Lisäksi yhteiset tavoitteet mahdollistavat konkreettisista toimenpiteistä sopimisen sekä seurannan. Yhteiset tavoitteet avaavat myös mahdollisuuksia uudenlaiselle yhteistyölle.

Päijät-Hämeen hyte-kärjet

Päijät-Hämeen kunnissa sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on hyväksytty alueelliset hyte-kärjet, jotka suuntaavat alueella tehtävää hyte-työtä. Hyte-kärjet ovat: Mielen hyvinvointi, Osallisuus ja yhteisöllisyys, Arjen turvallisuus sekä Päihteettömyys ja terveelliset elintavat.

Osaamis- ja koulutustason nostamisella elinvoimaa ja hyvinvointia

Kuntakierroksella tuli esille laajana, koko aluetta koskevana kokonaisuutena tarve nostaa alueen osaamis- ja koulutustasoa. Keskeisiä kysymyksiä tulevaisuudelle ovat alueen työllisyyden ja elinvoiman lisääminen. Panostukset koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen ovat keskeisiä vaikuttamiskeinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi koulutustasolla on suora yhteys kuntalaisten hyvinvointiin. Koulutukseen, työllisyyteen ja elinvoimaan liittyvät kysymykset nousevat tulevaisuudessa entistä vahvemmin kuntien päätöksenteon keskiöön hyvinvointialueuudistuksen edetessä ja sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille. Koulutus- ja osaamistason nosto on yksi keskeinen kuntayhteistyön teema, jonka käsittelyä jatketaan eri foorumeilla.

Hyvinvointialueuudistus muuttaa kuntien roolia

Hyvinvointialueuudistuksen edetessä kunnat ovat suuren muutoksen edessä. Toteutuessaan suunniteltu hyvinvointialueuudistus muuttaisi kuntien roolia merkittävästi, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden menot sekä päätöksenteko siirtyisivät täysin hyvinvointialueelle. Uudistuksen rahoittamiseksi kuntien valtionosuuksia sekä kunnallisverotuottoa leikataan ja siirretään perustettavien hyvinvointialueiden rahoitukseen.

Uudistukseen valmistautuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä ja valmistelun koordinointia kunnilta. Kunnat käyvät säännöllisesti keskustelua valmistelusta sekä seuraavat valmistelun etenemistä kuntajohtajakokouksissa ja Päijät-Hämeen puheenjohtajafoorumissa. Tämän lisäksi kunnilla on edustajat kaikissa hyvinvointialueuudistuksen valmistelun työryhmissä, joissa käytännön valmistelua edistetään.

Lisätietoja

Saila Juntunen, hyvinvointipäällikkö, 044 077 3002, saila.juntunen(a)paijat-hame.fi
Jarkko Virolainen, kuntayhteistyöpäällikkö, 044 077 3243, jarkko.virolainen(a)paijat-hame.fi