Valitse sivu

Päijät-Hämeen liitto selvittää mahdollisia uusia tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Työssä on laadittu alustava paikkatietopohjainen analyysi, jossa tarkastellaan tuulivoimatuotannon sijoitusmahdollisuuksia asutuksen, maiseman ja luonnonympäristön kannalta sekä sähkönsiirtoverkon nykytilaa ja kehityssuunnitelmia.

Selvityksen tuloksia esitellään verkossa

Tiistaina 29.3.2022 klo 17–19 järjestetään maakunnan asukkaille avoin Teams-tilaisuus, jossa kerrotaan uusimmat tiedot tuulivoimaselvityksen etenemisestä. Tilaisuudessa esitellään laadittujen analyysien tuloksia ja alustavia ehdotuksia tuulivoimatuotantoon soveltuvista alueista.

Alustavia tuloksia

Vuoden 2021 aikana tehtiin paikkatietoselvitys potentiaalisista tuulivoima-alueista ja kartoitettiin sähkönsiirtoverkon nykytilaa ja kehityssuunnitelmia. Selvityksen alkuvaiheessa paikkatietoanalyysillä on rajattu pois alueita, joilla joko nykyinen maankäyttö tai erityiset luonnonympäristöön ja maisemaan liittyvät arvot suojavyöhykkeineen muodostaisivat esteen laajamittaiselle tuulivoimatuotannolle.

Selvitystyössä on laadittu kolme alustavaa vaihtoehtoa, joissa tuulivoimaloiden etäisyydet asutukseen, maiseman arvoalueisiin sekä luonnonsuojelualueisiin ovat erilaiset. Jatkotarkasteluihin näistä valittiin kaksi. Niissä tuulivoimaa voisi Päijät-Hämeessä sijoittua 10–1800 km2 laajuisille alueille. Ohjausryhmä valitsi 35 aluetta jatkotarkasteluun. Vaikutusten arvioinnit tulevat vielä vaikuttamaan lopulliseen tuulivoimatuotantoon osoitettavien alueiden lukumäärään.

Tuulivoima-alueiden suunnittelussa tärkeä osa-alue on sähkönsiirto. Selvitystä varten kartoitettiin kantaverkkoyhtiön sekä alueellisten sähköverkkoyhtiöiden sähköverkon nykytilaa sekä kehityssuunnitelmia. Kartoituksen tuloksia hyödynnetään työn seuraavissa vaiheissa.

Jatkosuunnittelun vaiheet

Selvityksen seuraavat vaiheet ovat potentiaalisten tuulivoima-alueiden rajaus,

teknistaloudellinen analyysi ja potentiaalisten alueiden luokittelu sekä vaikutusten arviointi. Selvityksen etenemisestä ja välituloksista kerrotaan verkkosivullamme, ja tiedotetaan kuntia ja muita sidosryhmiä infokirjeillä sekä infotilaisuuksissa, joissa on mahdollisuus kommentoida selvitystyön tuloksia. Lisäksi kevään ja kesän aikana järjestetään kuntakohtaisia työpajoja.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen liitto: Kaisa Torri, Erityisasiantuntija, puh. 040 774 7060, kaisa.torri(at)paijat-hame.fi

FCG Finnish Consulting Group Oy: Jan Tvrdý, puh. 050 5902832, Jan.Tvrdy(at)fcg.fi