Valitse sivu

Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavaehdotus on nähtävillä 15.10.–13.11.2020 Päijät-Hämeen liiton toimistossa Hämeenkatu 9, Lahti ja liiton verkkosivuilla www.paijat-hame.fi. Lisäksi materiaali on nähtävillä Päijät-Hämeen kuntien virallisilla ilmoitustauluilla.

Kaavaehdotuksesta on mahdollista antaa muistutus 13.11.2020 klo 15:00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen toimisto@paijat-hame.fi tai osoitteella Päijät-Hämeen liitto, PL 50 (Hämeenkatu 9), 15100 Lahti.

Kaavaehdotusta esitellään keskiviikkona 28.10.2020 klo 17:00-19:00 pidettävässä yleisötilaisuudessa, joka järjestetään koronatilanteen vuoksi etäyhteydellä. Tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon viimeistään 26.10.2020 sähköpostitse (toimisto@paijat-hame.fi) saadakseen osallistumislinkin tilaisuuteen.

Kaavaehdotus oli kesällä viranomaislausunnoilla ja lausuntoja saatiin yhteensä 28 kappaletta. 11 lausunnossa ei esitetty huomautettavaa kaavaehdotukseen. Muissa lausunnoissa toistuivat Koivusillanjoen varren ekologiseen yhteyteen sekä vesistö- ja ympäristövaikutuksiin kohdistuvat kannanotot. Lisäksi lausunnoissa nousi esiin jätteenkäsittelyalueen ja asutuksen etäisyys toisiinsa nähden ja virkistysalueiden riittävyys.

Lausunnoista saatua palautetta käsiteltiin 25.9.2020 pidetyssä ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelussa. Siellä sovittiin kaavaehdotukseen tehtäviksi muutoksiksi vaikutusten arviointien täydentäminen, jätealueen suunnittelumääräyksen tarkistaminen ja ohjeelliselle tieyhteydelle suunnittelumääräyksen lisääminen.  Molemmissa suunnittelumääräyksissä ohjataan kiinnittämään huomioita Koivusillanjoen varren ekologiseen yhteyteen sekä pintavesien laatuun. Melu- ja pölyvaikutuksia sekä pohjavesiin kohdistuvia vaikutusarvioita ja lievennystoimia velvoitetaan täsmentämään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Vaikutusten arviointeja on täydennetty kaavaselostukseen vesistö-, luonto-, melu- ja pölyvaikutusten sekä virkistysalueiden riittävyyden ja taloudellisten vaikutusten osalta.

Lisätietoja:

aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors 040 5317 628
suunnittelupäällikkö Jaana Martikainen 044 3719 467