Valitse sivu

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelmalla MAL 2023 on vaikutuksia myös Päijät-Hämeeseen. Maakuntahallitus vastasi Helsingin seudun Liikenteen (HSL) lausuntopyyntöön ja toteaa, että Päijät-Hämeen kannalta merkityksellistä on, miten suunnitelma vaikuttaa ihmisten ja tavaroiden liikkumiseen kaupunkiseutujen ja maakuntien välillä sekä erityisesti Helsingin seudun ja Päijät-Hämeen väliseen työssäkäyntiin. Tämän vuoksi liitto keskittyi lausunnossaan erityisesti tie- ja raideliikenteen keskeisiin teemoihin.

Tiheämmät junayhteydet Lahden ja Helsingin välille

Päijät-Hämeen liitto pitää hyvänä, että työssäkäyntiä ja asiointiliikennettä palvelevan Z-junan vuorojen tihentäminen nähdään suunnitelmaluonnoksessa tärkeänä toimenpiteenä. Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja Lahden kaupunkiseutusuunnitelman yhtenä tavoitteena on, että vilkkaimpina aikoina Z-juna kulkee puolen tunnin välein.  Tämä edellyttää ratainfran kehittämistä Keravan eteläpuolella, esimerkiksi Lentoradan rakentamista. Päijät-Hämeen ja pääkaupunkiseudun välisiä työmatkoja tehdään merkittävästi myös kaukoliikenteen junilla, joiden matka-aika on nopeampi ja junakalusto matka-ajan hyödyntämisen kannalta sopivampi, sekä myös linja-autolla.

Kehittämiskohteiksi ratainfra, netti- ja joukkoliikenneyhteydet, lippujärjestelmä ja liityntäpysäköinti  

Panostukset raideliikenteen kehittämisessä tarvitaan ensisijaisesti nykyiseen ratainfraan sekä esimerkiksi junien toimiviin internet-yhteyksiin. Kaupunkiseutujen välisen kestävän liikkumisen lisäämiseksi tulee kehittää myös joukkoliikenteen lippujärjestelmiä, joukkoliikenneyhteyksiä kaupunkiseuduilla sekä autojen ja polkupyörien liityntäpysäköintiä.

Päijät-Hämeen tavoitteena on edistää Helsingin suunnan raidehankkeista lähijunaliikenteen laajentumista, Kerava–Lahti–Kouvola-lisäraiteiden yleissuunnittelua sekä merkittävän tavaraliikenneterminaalin rakentamista Hollolan Nostavalle.

Tavoitteeksi toimiva pyöräilyreitti Päijät-Hämeestä pääkaupunkiseudulle

Helsingin seudun MAL 2023 -suunnitelman yhtenä toimenpiteenä on toteuttaa seudun pyöräliikenteen pääverkon puuttuvat osuudet. Päijät-Hämeen suuntaan pääverkko päättyy Mäntsälän keskustaan. Päijät-Hämeen liiton mielestä on tärkeää mahdollistaa maakuntien rajat ylittävä liikkuminen, joten pääverkostoa tulisi jatkaa maakunnan rajalle.

Päijät-Hämeen pääpyörätieverkko -selvityksessä vuodelta 2022 on määritelty yhteystarpeet maakunnan rajalle saakka. Orimattilassa Päijät-Hämeen pääpyörätieverkkoon kuuluva seututien 140 seutureitti jatkuu maakunnan rajalle saakka. Seututiellä 140 kulkee Helsingin ja Lahden välillä myös kansainvälinen pyöräilyreitti Eurovelo 11 ja liitto pitääkin tärkeänä reitin kehittämistä sekä yhtenäisen laatutason ja viitoituksen toteuttamista reitillä.

Valtatietä 4 kehitettävä elinkeinoelämän tarpeista

Suunnitelmassa on huomioitu hyvin valtakunnallisesti merkittävät tiejaksot sekä TEN-T-tieverkko. Valtatien 4 ympäristö on merkitty tuotannon, varastoinnin ja logistiikan kehittyväksi vyöhykkeeksi. Päijät-Hämeen liitto pitää tärkeänä valtatien 4 kehittämistä elinkeinoelämän kuljetusten toimintaedellytysten ja esimerkiksi kuljetusaikojen ennakoitavuuden näkökulmasta.  Myös raskaan liikenteen taukopaikkoja tulee kehittää.

Lue maakuntahallituksen lausunto kokonaisuudessaan:

https://paijathamed10.oncloudos.com/kokous/202332-8.PDF

Kuva: Lahden kaupunki / Juha Tanhua

Lisätietoja

Petra Reimi
Liikenteen erityisasiantuntija
puh. 044 3719 467
petra.reimi@paijat-hame.fi