Valitse sivu

Päijät-Hämeen maakuntahallitus edellyttää, että valtatie 12:lla yhteysvälillä Lahti–Kouvola sijaitseva Uusikylä–Tillola-tieyhteys pitää sisällyttää Väyläviraston investointiohjelman 2022–2029 rahoitettaviin hankkeisiin.

Valtatie 12 on niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin merkittävä poikittaisyhteys Länsi-Suomesta Kotka-Haminan satamaan ja itärajalle. Se on elinkeinoelämän kuljetuksille välttämätön ja hankkeen toteuttaminen poistaa vakavia puutteita yhteysvälin palvelutasossa. Lahden eteläisen kehätien valmistuttua palvelutason puutteet ja pullonkaulat Lahden itäpuolella ovat tulleet aiempaa selvemmin esiin.

  • Valtatie 12 on tärkeä teollisuuden ja biotalouden kuljetuksissa eikä nykyinen palvelutaso vastaa sen liikennemäärää. Lisäksi Kymi Ringin toiminnan käynnistyminen tulee edelleen lisäämään liikennettä tällä tieosuudella. Elinkeinoelämän toimintojen turvaamiseksi tarvitaan päätös Uusikylä–Tillolan toteutuksesta nyt, sitä ei voi siirtää 2030-luvulle, muistuttaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari.

MAL-kaupunkiseutuja kohdeltava yhdenvertaisesti

Maakuntahallitus ilmaisi huolensa siitä, että valtion rahoitusraami ei tulevaisuudessakaan kata kaikkia väyläverkon tarpeita, joita on tunnistettu valtakunnallisessa Liikenne12 -suunnitelmassa. Lisäksi Päijät-Häme pitää tärkeänä, että MAL-kaupunkiseutuja kohdellaan yhdenvertaisesti. MAL-kaupunkiseuduilla sovellettavaa yhteisrahoitusmallia ei investointiohjelmassa määritellä tarkemmin, vaan on todettu, että neljän suurimman MAL-kaupunkiseudun ja valtion välisissä sopimuksissa voidaan sopia myös valtakunnallisesti merkittävistä yhteisesti rahoitetuista kehittämisinvestoinneista valtion väyläverkolla. Päijät-Häme ei voi hyväksyä tätä jakoa kahteen MAL-seutujen luokkaan.

Maakuntahallitus edellyttää, että MAL-kaupunkiseutuja kohdellaan yhdenvertaisesti ja yhteisrahoituksen periaatteet sovitaan yhteisessä vuoropuhelussa valtion ja kaikkien MAL-kaupunkiseutujen välillä.

  • Jatkossa valtion tulee ottaa isompi vastuu kansallisen väyläverkon investoinneista, sillä kaupunkien ja kuntien kyky osallistua investointien rahoitukseen heikkenee dramaattisesti, kun SOTE-uudistus leikkaa kuntien veroprosentteja merkittävästi, vaatii Mika Kari.

Väyläviraston investointiohjelma 2022–2029

Investointiohjelman luonnoksessa on tunnistettu vain osa Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetyistä tarpeista valtion maantieverkolla ja pidämme valtatielle 24 esitettyjä hankkeita perusteltuina ja tarpeellisina. Päijät-Häme pitää tärkeinä myös olemassa olevan rataverkon ylläpitämisen ja kehittämisen hankkeita.

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman – Liikenne 12 -suunnitelman – toimeenpanoa. Vuosien 2022–2029 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Ohjelmaa hyödynnetään mm. valtion talousarvioesityksen valmistelussa. Väylävirasto on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2022–2029. Lausunnot tulee toimittaa viimeistään 15.9.2021. Päijät-Hämeen maakuntahallitus hyväksyi lausunnon kokouksessaan 13.9.2021.

Lisätietoja

Mika Kari, maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja, mika.kari(a)eduskunta.fi, 050 398 5601

Mari Kuparinen, edunvalvontajohtaja, mari.kuparinen(a)paijat-hame.fi, puh. 044 3719 450