Valitse sivu

GRETA-projektissa tutkittiin muutamien Itämeren maissa toimivien innovaatioklustereiden sidosryhmiä ja arvoketjuja sekä tapoja, joilla edetään kohti vihreää siirtymää.

Lähtökohtana hankkeessa oli eri alojen toimintaympäristön kompleksisuus ja vaikeus ennakoida toimenpiteiden lopullisia vaikutuksia. Sidosryhmien sitoutuneisuus ja vaikuttamismahdollisuudet ovat avainasemassa siirtymässä. Alueelliset älykkään erikoistumisen strategiat ovat yksi tapa systemaattisesti edistää siirtymää ja sen vaatimaa tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimijoiden yhteistyötä. Päijät-Hämeessä tarkasteltiin vihreää siirtymää erityisesti biokiertotalouden näkökulmasta.

Työn tuloksena koottiin suosituksia, jotka tarjoavat aluekehittäjille ja poliittiseen päätöksentekoon toimintamalleja sekä työkaluja EU:n Green Deal -ohjelman tavoitteisiin pääsemiseksi.

Politiikkatoimet ja keinot EU:n tasolla sekä kansallisella ja alueellisella tasolla

• Kehitetään vuorovaikutteisesti vihreää siirtymää edistäviä, monialaisia yhteistyöstrategioita, klusteristrategioita, kannustavaa ohjausta ja ”pehmeää” infrastruktuuria

• Vahvistetaan tukitoimenpiteitä ja -mekanismeja uusien yhteistyömallien ja ekosysteemien rakentamiseksi

• Lisätään TKI-hankkeiden rahoitusmahdollisuuksia asettamalla etusijalle vihreään siirtymään ja kestävyyteen suuntautuneet yritykset ja organisaatiot

Toimenpiteet pitkällä aikavälillä

• Motivoiva ympäristöpolitiikka, toimialakohtaiset politiikat ja regulaatiot, joilla edistetään eri teollisuudenalojen, tuotteiden ja palvelujen vihreää siirtymää

• Kehitetään tukimekanismien rinnalla klusteristrategioita innovatiivisten, vihreää siirtymää tukevien ratkaisujen edistämiseksi

• Nopeutetaan toimitusketjuja ja vihreiden innovaatioiden symbioosia

• Tuetaan kokeellisia hankkeita ja alustoja kumppanuuksien ja yhteistyön kehittämiseksi

• Tuetaan vihreää innovointia jo tuotesuunnitteluvaiheessa sekä nopeutetaan vihreiden innovaatioiden kaupallistamista

Vihreän siirtymän nopeuttaminen lyhyellä aikavälillä

• Asetetaan lyhyen aikavälin tavoitteet ja painopisteet ja laaditaan toimialakohtaiset etenemissuunnitelmat, joissa on selkeästi määritellyt vihreän siirtymän tavoitteet

• Tuetaan jätteenkäsittelyn, uudelleenkäytön ja jätehuollon infrastruktuurin teollisia symbiooseja ja niiden vihreää siirtymää edistävää TKI-toimintaa

• Luodaan kokeiluhankkeiden tukemiseksi alustoja, joiden avulla varmistetaan tiedon ja kokemusten nopea leviäminen sekä tietoisuuden lisääminen

Lue lisää oheisista raporteista ja tiivistelmästä.

Liitteet:

GRETA Policy Recommendations in Brief, 3 pages.

GRETA Policy Recommendations (extended version). Evidence-Based Pathway towards Green Transformation in the Baltic Sea Region. 18 pages.

Alueelliset suositukset, mm. Päijät-Häme, löydät tästä linkistä

Interreg Baltic Sea Region -ohjelman rahoittamaan hankkeeseen GRETA (Green Transformation – A Policy Tool for Regional Smart Specialisation) osallistuivat myös partnerialueet Ruotsista, Suomesta (Pohjanmaa ja Päijät-Häme), Latviasta ja Liettuasta.

Lisätiedot:

Riika Kivelä

Projektipäällikkö, GRETA

riika.kivela@paijat-hame.fi, 044 371 9454