Valitse sivu

Uutiset aiheesta

Nopeat laajakaistayhteydet Päijät-Hämeessä

Hankkeen nimi:
Laajakaistatukihanke

Koordinointi ja toteutus:
Liikenne- ja viestintäministeriö Traficom

Kesto: 1.1.2022-31.12.2025 

Rahoittajat: EU

Budjetti: 32 miljoonaa euroa

Laajakaistalla tarkoitetaan aina avoimia nopeita langattomia ja kiinteitä verkkoyhteyksiä. Nopeilla laajakaistayhteyksillä tarkoitetaan tällä hetkellä vähintään 300/100 Mbit/s laajakaistayhteyksien tarjontaa hankealueella. Suomi tavoittelee viestintäyhteyksien kehittymistä vähintään Euroopan komission tavoitteiden mukaisesti, joiden mukaan vuonna 2025 kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s yhteyksiä, joiden nopeus olisi voitava kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa.

Päijät-Hämeessä on kattavasti saatavissa 4G yhteyksiä ja lähes kaikkien kotitalouksien on mahdollista hankkia langaton 4G 30 Mbit/s yhteys. Suurimmat puutteet ovat nopeissa 5G yhteyksissä ja kiinteissä laajakaistayhteyksissä. Nopeiden laajakaistaverkkojen kattavuus Päijät-Hämeessä toteutuu tällä hetkellä vain tiheimmin asutuilla taajama-alueilla.

Kattavuusalueet voi tarkistaa Traficomin ylläpitämästä Monitori-palvelusta:
https://eservices.traficom.fi/monitori/area?map=info-1995

Tuki nopeiden verkkojen rakentamiseen

Laajakaistahankkeiden toteuttamista on Suomessa tuettu eri lähteistä vuodesta 2010 lähtien. Laajakaistatukiohjelmaa jatkettiin vuoden 2021 alussa valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Suomi sai EU: elpymisrahasta tähän tarkoitukseen käytettäväksi 32 miljoonaa euroa vuosille 2022-2023. Valtiontuki on tarkoitettu alueille, joilla nopeiden yhteyksien rakentaminen ei toteudu markkinaehtoisesti ennen vuotta 2025. Tuki myönnetään laajakaistayhteyksien rakentajille. Tuki koostuu valtiontuesta ja kuntien tuesta, joiden osuus on yhteensä 66 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Rakentajan omavastuuosuudeksi jää 34 % tukikelpoisista kustannuksista. Kuntien maksuosuudet määräytyvät valtioneuvoston asetuksen perusteella vaihdellen alueittain (33 %, 22 % tai 8 %).

Tuen avulla voidaan edistää vapaa-ajan asuntojen, vakituisten asuntojen ja yritysten sekä julkishallinnon toimipaikkojen yhteyksien rakentamista.

Laki kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta:
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201262 

Maakuntaliittojen rooli

Maakunnan liiton rooli määräytyy laajakaistan rakentamisen tuesta annetun lain mukaan. Maakuntaliito tehtävänä on yhdessä kuntien kanssa määrittää laajakaistarakentamisen hankehakuun soveltuvat hankealueet, jonka jälkeen maakuntaliitto esittää pyynnön Traficomille markkina-analyysin tekemisestä. Laajakaistarakentamiseen tukikelpoiset alueet määräytyvät Traficomin tekemän markkina-analyysin pohjalta.

Mikäli kunta haluaa ja sillä on riittävät taloudelliset resurssit omavastuun hoitamiseen, se voi tämän jälkeen esittää maakuntaliitolle pyynnön hankkeen toteuttajahaun avaamisesta. Tämän jälkeen voi maakuntaliitto valmistella ja julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi.

Hankeprosessi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa maakuntaliitto pyytää teleyrityksiltä hanke-ehdotuksia ja valitsee hankkeelle toteuttajan, joka sitoutuu toteuttamaan hankkeen kokonaistaloudellisesti edullisimmin hakuilmoituksessa mainittujen vertailuperusteiden mukaisesti. Tämän jälkeen tekee kunta päätöksen kunnan myöntämästä tuesta kunnan maksuosuuden mukaisesti. Tässä vaiheessa kunnan on vielä mahdollista kieltäytyä hankinnasta.

Toisessa vaiheessa maakuntaliiton valitsema toteuttajaoperaattori tekee kirjallisesti tukihakemuksen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille.

Ohjelmasta tarkemmin:  
https://www.traficom.fi/fi/viestinta/viestintaverkot/laajakaistatukihanke 

Laajakaistahanke-ehdotusten haku

Päijät-Hämeen liitto julistaa Kiinteän laajakaistarakentamisen lain 1262/2020 mukaisen laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen haettavaksi Asikkalan kunnan alueelle 25.5.2023.

Tuen kohteena on nopeiden laajakaistapalveluiden tarjontaan soveltuvan viestintäverkon suunnitteleminen ja rakentaminen hankealueelle loppukäyttäjille saakka sekä edistyksellisten viestintäpalveluiden tarjonta viestintäverkkoon liittyville loppukäyttäjille.

Tuki koskee sellaisia alueita, jotka nykyisin jäävät nopeiden laajakaistayhteyksien markkinaehtoisen tarjonnan ulkopuolelle ja joille tarjonnan ei voida olettaa leviävän markkinaehtoisesti.

Hanke-ehdotus on kaikkine liitteineen toimitettava maakuntaliitolle 27.6.2023 klo 14.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen toimisto@paijat-hame.fi .

Lisätietoja:

Tarja Parviainen
kuntayhteistyöpäällikkö
044 077 3431
tarja.parviainen(at)paijat-hame.fi