Valitse sivu

Päijät-Hämeen maakuntahallitus käsitteli tänään sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämistä koskevan uudistukseen liittyvät keskeiset lainsäädäntöehdotukset ja antoi niistä lausuntonsa.

Päijät-Hämeen liitto ja alueen kunnat pitävät uudistuksen tärkeimpänä tavoitteena kansalaisten yhdenvertaisuuden turvaamista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa niin saatavuuden, saavutettavuuden kuin laadunkin osalta. Muita uudistuksen tavoitteita ovat terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, perustason palveluiden vahvistaminen ja palveluiden vaikuttavuuden parantaminen.

Maakunnan liitto vaatii sote-maakunnalle rahoitusta

Sote-maakunnan verotusoikeutta on selvitty erikseen, ja sen puuttuminen nyt lausunnolla olevasta esityksestä vaikeuttaa merkittävästi sekä uudistuksen kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointia, että esitetyn rahoitusjärjestelmän arviointia vaikutuksineen.

Rahoitusmalli perustuu pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan rahoitukseen

  • Päijät-Hämeen sote-maakunta näyttäisi laskelmien mukaan menettävän sille palve-lutarpeen ja väestön mukaan kuuluvaa rahoitusta yli 30 miljoonaa euroa vuodessa. Pysyvä siirtymätasaus on kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta kestämätön ratkaisu, painottaa maakuntajohtaja Laura Leppänen.
  • Sote-maakunnille tarpeellinen ja kansalaisten yhdenvertaisuudelle välttämätön muutosrajoittimen poisto on tehtävä vähintään niiden sote-maakuntien osalta, joiden talouden kantokyky on uudistuksen vuoksi uhattuna. Päijät-Häme on yksi näistä uhanalaisista, muistuttaa Leppänen.

Maakunnan liiton mielestä kunnille tulee korvata tehdyt investoinnit

Päijät-Hämeessä sote-palvelut on jo nykyisellään toteutettu pitkälti lakiesityksen tavoitteita mukaillen, vaikkakin ennaltaehkäisevissä palveluissa on merkittäviä palvelukatveita. Palvelujen siirtyessä valtion rahoitusvastuulle on väestön eriarvoisuutta palvelujen saatavuudessa, saavutettavuudessa ja laadussa pystyttävä korjaamaan merkittävän lisäresursoinnin osoittamisella kuntataloudeltaan heikoille, Päijät-Hämeen kaltaisille maakunnille.

Mikäli muutoskustannukset kompensoidaan sote-maakunnille, on Päijät-Hämeen kunnille kompensoitava vastaavasti kuntien rahoituksella jo tehdyt muutoskustannukset integroituun sote-kuntayhtymään siirryttäessä niin ICT-ratkaisujen, palkkaharmonisointien kuin kiinteistöjen alaskirjaustenkin osalta.

Vaara, että maakunnan kuntien vetovoima heikkenee

Kuntaveron korotuspaineet sote-uudistuksen jälkeen kohdistuvat sote-palvelunsa tällä hetkellä tehokkaasti hoitaneiden kuntien kunnallisveroon. Tämä johtaa merkittävään veroasteen erilaistumiseen alueilla ja kunnissa. Alin kuntaveroprosentti olisi 4,37 prosenttia ja ylin 10,87 prosenttia. Ero vaikuttaa merkittävästi kuntien mahdollisuuteen tarjota kansalaisille yhdenvertaisia peruspalveluja ja kehittää kuntien elinvoimaa. Tätä emme pidä hyväksyttävänä lopputuloksena päijäthämäläisten näkökulmasta.

Lue lisää: Maakuntahallituksen 7.9.2020 hyväksymä lausunto >>

Lisätietoja

Laura Leppänen, maakuntajohtaja
puh. 0420 767 4364 laura.leppanen@paijat-hame.fi