Valitse sivu

Päijät-Hämeessä on väestöennusteiden mukaan haasteena voimakkaasti vähenevä asukasmäärä, jota syntyvyyden lasku osaltaan vauhdittaa. Väkiluvun lasku ei itsessään ole ongelma, mutta ongelmiin joudutaan, mikäli nuorten osuus on jatkuvasti pienempi kuin vanhusten. Jo nyt monilla alueen yrityksillä on haasteena löytää osaavaa työvoimaa. Tarvitsemme yhä enemmän työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa, jotta alueen ikärakenne saadaan kestävälle pohjalle ja työikäistä väestöä pitämään elinkeinoelämän ja yhteiskunnan pyörät pyörimässä.

Kuvassa kaavio, jossa kuvattu ulkomaalaisten ja suomalaisten kansalaisten ikäjakauma. Ulkomaalaisia on selvästi enemmän kaikissa ikäluokissa 0-44 vuotiaat. 45-59 vuotiaissa ulkomaalaisia ja suomalaisia on saman verran. Mutta 60-vuotiaat sitä vanhemmat suomalaisia on paljon enemmän.
Lähde: Tilastokeskus. Tieto kansalaisuuden mukaan, kansalaisuus iän ja sukupuolen mukaan, maakunnat ja suurimmat kaupungit, 1990–2019. Ulkomaalaisten kansalaisten joukossa on suhteellisen paljon työikäisiä, kun taas Suomen kansalaisten joukossa eläkeläisten määrä on suuri.

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2021–2025 on eri toimijoiden näkemys siitä, millä keinoin maahanmuuttotyö tukee alueen kasvua ja kehittämistä. Lisäksi sen avulla halutaan vahvistaa alueelle kotoutumista. Maakuntahallituksen hyväksymä ohjelma on tarkoitettu viranomaisille, elinkeinoelämälle, päätöksentekijöille, oppilaitoksille, järjestöille sekä maahanmuuttajille. Sen ratkaisuehdotuksia voivat yritykset, kunnat ja oppilaitokset hyödyntää omien tarpeidensa mukaisesti.

Maahanmuutto-ohjelma koskee kaikkia maahan muuttaneita, siitä huolimatta, mistä syystä henkilö on maahan saapunut. Syitä voivat olla esimerkiksi perheasiat, työ, opiskelu tai lähtömaan henkeä uhkaavasta tilanteesta johtuva pakolaisuus.

Valtio maksaa kunnille korvausta pakolaisista, jos kunnassa on lain mukainen, voimassa oleva kotouttamisohjelma. Nyt hyväksytty Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma toimii kotouttamisohjelmana niissä kunnissa, jotka hyväksyvät ohjelman valtuustoissaan.

Ohjelma-alueeseen kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen kunnat: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölän, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Lisäksi kaksi Uudeltamaalta Myrskylä ja Pukkila.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelma luo puitteet vision toteutumiselle kuntien, oppilaitosten, kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän yhteistyöllä. Siinä on nostettu esille erityisesti asiat ja toimenpiteet, joihin halutaan muutosta. Ohjelmaan on koottu keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjelmassa mainittujen asioiden lisäksi maahanmuuttotyötä tehdään alueella myös monessa muussa muodossa, yhteisöissä ja eri tavoitteiden kautta.


Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman visio

Meillä on turvallista asua, monipuoliset mahdollisuudet opiskeluun ja työntekoon.

Keskeisiksi ilmiöiksi maahanmuutto-ohjelmassa nousevat maahanmuuttajien heikko työllisyystilanne sekä alueen veto- ja pitovoiman vahvistaminen.

Tavoitteet:

  1. Edistämme työ- ja opiskeluperusteista maahanmuuttoa.
  2. Lisäämme maahan muuttaneiden työllisyyttä.
  3. Parannamme kuntien välistä yhteistyötä ja monipuolisia palveluja maahan muuttaneiden kotoutumisen tukemisessa.
  4. Edistämme maahanmuuttoa koskevan keskustelukulttuurin muutosta.
  5. Kannamme vastuumme humanitaarisesta maahanmuutosta.

Ohjelman valmisteluun osallistuneet tahot

Valmistelussa olivat mukana alueen kunnat, Hämeen ELY-keskus, Hämeen TE-toimisto, Koulutuskeskus Salpaus, LAB-ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeen Yrittäjät, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY), Hämeen kauppakamari ja Lahden seurankuntayhtymä.

Tutustu Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelmaan

Lisätietoja

Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
puh. 044 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi