Hanke aika: 1.8.2015 – 30.11.2016

Yhteistyökumppanit: Päijät-Hämeen kunnat (+Iitti, Myrskylä, Pukkila), Phks, Ppk Aava, Ppk Oiva, Heinolan kaupunki, Lahden kaupunki, PalveluSantra, Päijät-Hämeen yrittäjät, Lamk, Ladec, Hämeen kauppakamari, Kumppanuusverkosto, Dila.

Toteutus/kehittämistyön koordinointi: Päijät-Hämeen liitto

Projektipäällikkö: Arja-Tuulikki Wilén, HTT, KL

Rahoitus: SITRA

Tausta: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen hankkeessa (1.4.2014-30.9.2015) käynnistettiin Palvelutori-hankkeen suunnittelu yhteistyössä kuntien ja sote-tuottajien kanssa. Kehittämistyö liittyi laitosvaltaisuuden vähentämisen kärkihankkeeseen ja toimenpiteisiin, joilla voitaisiin tukea kotona asumista.

 

 

Palvelutorin käyttöönotto Päijät-Hämeessä

Palvelutorin kehittäminen jatkuu uusin voimin

Päijät-Hämeen liitto on vastannut Palvelutorin käyttöönotto hankkeen toimenpiteistä Päijät-Hämeessä 1.8.2015 alkaen. Hanke on nähty tarpeelliseksi ja se on luonteva jatko aiemmalle kehittämistyölle. Yrittäjät pitävät palvelutoria tarpeellisena ja sitä on odotettu erityisesti konkreettisena ratkaisuna. Hankkeessa on tehty yhteistyötä kuntien, yrittäjien, yhdistysten, seurakunnan ja asukkaiden kanssa, mistä on saatu positiivinen vastaanotto. Palvelutorille on nähty tarvetta erityisesti ajantasaisten palvelutarjoajien tietojen saamiseksi kuntalaisille mm. omaishoitotilanteissa.

Syksyllä 2016 on päätetty, että kunnat ja kuntien elinkeinotoimi ottaa Palvelutorin omistajuuden ja Palvelutorin ylläpitotehtävät annetaan PalveluSantralle. Työ on vielä kesken ja edellyttää vielä valmistelutyötä.

Päijät-Hämeen liitossa hanketyön edistämistä ei enää jatketa 2017, vaan tarvittavien toimenpiteiden toteutus siirretään erikseen nimettävälle maakunnalliselle toimijalle, joka vastaa jakokehittämisestä. Asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Taustaa

Sitran ja Eetun teettämässä verkkotutkimuksessa (2015) todettiin, että ikäihmiset ovat valmiita ostamaan palveluita kotitalousvähennystä hyödyntäen. Luotettavan palveluntarjoajan löytyminen koetaan kuitenkin ongelmaksi.

Päijät-Hämeessä on käynnistynyt kehittämistyö, Palvelutorin käyttöönotto Päijät-Hämeessä hanke, jossa pyritään ratkaisemaan edellä kuvattua ongelmaa. Palvelutori hankkeessa kehitetään palveluja ensisijaisesti ikäihmisille, jotka pärjäävät vielä ilman kunnallisia palveluita, mutta haluaisivat apua arkeensa luotettavilta toimijoilta. Palvelua voivat käyttää myös ikäihmisten omaiset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset asiakkaiden ohjauksen tukena. Palvelutori-mallin käytöönotosta on hyötyä kuntalaisille, yrityksille sekä yhteiskunnalle. Lisätietoja mm. tästä.

Elokuussa 2015 käynnistetyn hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön asiakaslähtöinen sähköinen alusta, jonka avulla käyttäjä voi saada helposti vertailtavaa tietoa kotona asumista ja hyvinvointia tukevien palveluiden hankkimiseksi yksityisiltä palveluntuottajilta tai järjestöiltä. Sähköinen alusta on yksi monista Palvelutorin palvelukanavista, joita kehitetään samanaikaisesti. Tulevaisuudessa kuntalainen saa yhteyden Päijät-Hämeen palvelutoriin tietokoneen tai mobiililaitteen avulla 24/7, mutta tarvittaessa myös asioimalla käyntipisteissä tai soittamalla asiakaspalveluun.

Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, rahoittaa hankkeen osana Aktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä – avainaluetta. Päijät-Hämeen liitto on hankkeen toteuttaja ja kehittäminen tehdään yhteistyössä maakunnan toimijoiden kanssa. Toimijoita ovat mm. Päijät-Hämeen kunnat (+Iitti, Myrskylä ja Pukkila), Phsotey/peruspalvelukeskus Aava, Peruspalvelukeskus Oiva, PalveluSantra, Päijät-Hämeen yrittäjät, LAMK, Ladec ja Hämeen kauppakamari.

Sähköiselle alustalle kootaan erityisesti ikäihmisille kohdistettuja

 • kotitalousvähennyksen piiriin kuuluvia kaupallisia palveluja,
 • vapaaehtoistoimintaa ja -työtä, sekä
 • työvoimaa tarjoavia yrityksiä ja järjestöjä.

Tuotteistetaan edellä mainittujen toimijoiden palvelun tarjonta sähköisessä alustaratkaisussa vaatimusmäärittelyn mukaisesti.

Kuntien tuottamat palvelut otettaan käyttöön toisessa vaiheessa erillisenä kehittämishankkeena, jota edistetään Sitran rahoituksella Palvelutorin käyttöönotto-hankkeessa seuraavilla toimenpiteillä.

 • Valmistellaan ja kehitetään Palvelutorin toimintamallin mukaista asiakasohjausta ja neuvontaa yhdessä kuntien ja yksiyisten sekä kolmannen sektorin palvelutuottajien kanssa. Tavoitteena on,
  että asiakasohjaus ja neuvonta aloittaisivat samanaikaisesti sähköisen alusta ratkaisun kanssa. Toiminta voidaan järjestää maakunnallisesti tai
  kuntien toimesta. Tärkeää on kuitenkin, että ohjauksessa ja neuvonnassa korostetaan kotitalousvähennyksen hyödyntämistä.
 • Päijät-Hämeessä tavoitteena on, että Palvelutori-malli rakennetaan kumppanuusperiaatteella hyvinvointiyrittäjyyden kanssa. Tällaisessa
  mallissa myös yritykset panostavat osaltaan myös asiakasohjaukseen.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Haluatko kysyä hankkeesta?

Kirjoita kysymyksesi tänne. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan tällä sivulla.

 

1. Mikä on Palvelutori?

Vastaus:

Palvelutori on iäkkäille ja heidän omaisilleen tarkoitettu ohjaus- ja neuvontapalvelu, joka auttaa löytämään ratkaisuja itsenäiseen ja mielekkääseen elämään. Ikäihminen tai tämän omainen voi etsiä palvelutorilta yksityisen ja kolmannen sektorin palveluita joko omatoimisesti sähköisiä palveluita käyttämällä tai asioimalla käyntipisteissä tai puhelimitse. Asiakasohjaus tukee ratkaisujen löytämisessä. Palvelutorista on yhteys myös kunnan järjestämiin palveluihin.

2. Mitä Palvelutori-hankkeessa kehitetään?

Vastaus:

Hankkeessa muodostetaan maakunnallinen Palvelutorin konsepti ja kehittämisvisio, joka perustuu aiemmin tehtyyn kehittämistyöhön (mm. Ikäpalo) ja olemassa oleviin hyviin käytäntöihin. Kehittämistyössä määritellään mitä palveluita Päijät-Hämeen Palvelutorilla tarjotaan. Tavoitteena on myös ottaa käyttöön sähköinen alustaratkaisu.

3. Miksi maakunnallista Palvelutoria kehitetään?

Vastaus:

Hyvällä Palvelutorin toiminnalla voidaan merkittävällä tavalla tukea ikäihmisten hyvinvointia ennaltaehkäisevästi ja samalla lisätään kuntalaisten tasa-arvoa palvelujen saatavuuden näkökulmasta. Tällä hetkellä samansisältöistä palvelua ei ole saatavilla maakunnan kaikkien kuntien asukkaille. Hyvin toimiva Palvelutori tuottaa kunnille myös kustannussäästöjä ja luo uusia työpaikkoja. Palvelutorin kehittämiseen voidaan myös yhdistää maakunnan elinvoimaa vahvistavaa TKI-toimintaa.

4. Miksi sähköinen alustaratkaisu otetaan käyttöön? Eikö sellaisia ole jo olemassa?

Vastaus:

Maakunnassa on olemassa kuntalaisille suunnattuja sähköisiä palveluita. Osa niistä on jo uudistamisen tarpeessa olevia palveluita, tai ne eivät kata yksityisen sektorin palveluja. Tämän hankkeen tavoitteena on tehdä sähköisen alustaratkaisun avulla palvelujen vertailu ja ostaminen yhä helpommaksi sekä asiakaslähtöisemmäksi. Mikä ratkaisu on, sitä ei ole vielä päätetty. Kehittämistyön aikana selvitetään erilaisten ratkaisuvaihtohtojen edut ja haitat, minkä jälkeen päätetään toimenpiteistä. Sähköinen alusta on osa kokonaisratkaisua asiakasohjausta täydentämään. Onnistunut ja kestävä ratkaisu edellyttää Palvelutorin kokonaiskonseptin kehittämistä, jolloin yksinomaan alustan hankinta ei vastaa kehittämistarpeeseen.

5. Eikö PalveluSantra ole Palvelutori?

Vastaus:

Maakunnassa on useita erilaisia tapoja tarjota kuntalaisille tietoa yksityisen ja kolmannen sektorin toimesta. Julkinen sektori tarjoaa asiakasohjauksen ja neuvonnan omana toimintanaan monen kunnan asukkaalle. Tässä hankkeessa tavoitteena on ottaa käyttöön maakunnallinen Palvelutori. Sellaista ei vielä ole.

6. Ketkä kehittävät Palvelutoria?

Vastaus:

Palvelutorin kehittämiseen on kutsuttu kaikki hankkeen yhteistyökumppanit. Kehittämistyössä ovat mukana kuntajohtajat, Phsotey, peruspalvelukeskus Aava, peruspalvelukeskus Oiva, Heinolan kaupunki, Lahden kaupunki, PalveluSantra, Päijät-Hämeen yrittäjät, LAMK, Ladec, Hämeen kauppakamari sekä kumppanuusverkosto ja kuntalaiset. Työskentelyyn on kutsuttu sekä johtajia että asiakasohjausta tekeviä henkilöitä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoista.

Hankkeen ohjausryhmä:

Jari Parkkonen; maakuntajohtaja, Päijät-Hämeen liitto, pj.
Jussi Eerikäinen; toimitusjohtaja, Hämeen kauppakamari
Outi Hongisto; toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen yrittäjät
Outi Kallioinen; rehtori, Lahden ammattikorkeakoulu
Marketta Kitkiöjoki; kunnanjohtaja, Sysmä kunta – kuntajohtajien edustaja
Antti Larsio; vanhempi neuvonantaja, Sitra
Merja Olenius;kunnanjohtaja, Hartola
Päivi Pitkänen; tilaajajohtaja, Orimattila
Jukka Rantanen; toimitusjohtaja, Ladec
Ismo Rautiainen; vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtajan, Lahden kaupunki
Tarja Rautsiala; vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, peruspalvelukeskus Oiva
Riitta West; vanhus- ja hoitopalvelujohtaja, Heinolan kaupunki
Arja-Tuulikki Wilén; projektipäällikkö, Päijät-Hämeen liitto, sihteeri

Ohjausryhmän kokoonpano on muuttunut hanketyön kuluessa. 2015.11.11 hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn on kutsuttu Hollolan kunnan ja Orimattilan kaupungin edustajat. Vuoden vaihteessa 2016 Hämeen kauppakamarin johtaja Jussi Eerikäinen siirtyi ohjausryhmään Kirsi Aaltion tilalle. Hartolan kunta on liittynyt kevättalven aikana pilotointiin ja kunnanjohtaja Merja Olenius on kutsuttu ohjausryhmän jäseneksi.

 

 

21.6.2016/A-T W

Palvelutorin kehittäminen jatkuu Päijät-Hämeessä
Kuluneen vuoden aikana Päijät-Hämeessä on tehty aktiivisesti työtä Palvelutorin parissa. Työtä on tehty kaikissa maakunnan kunnissa ja mukana on ollut runsas joukko kuntalaisia, kuntien, kuntayhtymien, yhdistysten ja seurakuntien työntekijöitä sekä kuntapäättäjiä ja yrittäjiä. Yhteistyökumppaneitamme ovat olleet mm. Sitra, Turun kaupunki, RAY ja THL. Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat antaneet panoksensa yhteiseen kehittämistyöhön. Jatkamme näissä merkeissä myös kesän jälkeen, sillä hankkeen rahoittaja Sitra on myöntänyt hankkeelle jatkoaikaa.

19.4.2016 /A-T W

Asikkala ja Kärkölä liittyivät pilotointiin

 

22.3.2016 A-T W

Pilotointi laajenee

Sähköisen alustan käyttöönoton valmisteluun ja pilotointiin on nyt liittynyt mukaan kuusi kuntaa Päijät-Hämeestä: Hartola, Heinola, Hollola, Lahti, Orimattila ja Sysmä.

2.3.2016 Arja-Tuulikki Wilén

Vaikuttavuusinvestoimisen iltapäivä 11.3.2016

Vaikuttavuusinvestoiminen (engl. Impact Investing) on keino kanavoida yksityistä pääomaa hankkeisiin, joilla tavoitellaan myönteisiä ja mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Sitra on tuonut toimintamallin Suomeen ja edistää sen toteuttamista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Päijät-Hämeen liiton järjestämässä kutsutilaisuudessa Sitran edustajat esittelevät vaikuttavuus-investoimisen yksityiskohtia. Vaikuttavuusinvestoimista on maakunnassa esitetty ratkaisuvaihtoehdoksi palvelutorin hallinnoinnin ja rahoituksen järjestämiseksi.

Lisätietoja

ARJA-TUULIKKI WILEN
Projektipäällikkö, HT, KL
Päijät-Hämeen liitto

17.2.2016

Palvelutorin kehittämisessä on siirrytty käyttöönoton valmisteluun

Vuodenvaihteessa siirryimme kehittämistyössä e-palvelutorin käyttöönoton valmisteluun. Kehittämistyön etulinjassa työ tapahtuu nyt pilottikohteissa, joissa otetaan palvelutori käyttöön kevään aikana. Pilotoinnista saatujen kokemusten perustella toimintamalleja kehitetään edelleen ja palvelutori otetaan käyttöön koko Päijät-Hämeessä vuoden 2016 aikana. Tällä hetkellä tehdään aktiivisesti kehittämistyötä yli sektorirajojen pilottikunnissa, joita ovat Heinola, Hollola, Lahti, Orimattila ja Sysmä.

 

Kuntajohtajien linjaus Palvelutorin kehittämiselle 2015.11.11

13.11.2015

Kuntajohtajat linjanneet Palvelutorin kehittämistä

Päijät-Hämeen (+Iitti ja Myrskylä) kuntajohtajat ovat 11.11.2015 kokouksessaan ottaneet kantaa Palvelutorin kehittämiseen. Palvelutorin sähköinen palvelu, ePalvelutori, tullaan liittamään osaksi kuntien elinkeinotoimen tehtäviä. ePalvelutorille tullaan rakentamaan yhteys julkisten sote-palvelujen asiakasohjaukseen, jota kehitetään osana Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän valmistelua mm. vanhuspalvelujen ja sosiaalityön alatyöryhmissä. Palvelutori-mallissa asiakasohjausta tekevät julkisen sektorin lisäksi myös yksityiset ja kolmannen sektorin palveluiden tuottajat.

Palvelutori-julkiset sote-palvelut 2015.11.11

 

14.9.2015 Ohjausryhmän kokous 1/2015

Päijät-Hämeen Palvelutori – Tietohallinnon maakunnallinen teemakokous 2.10.2015

Päijät-Hämeen Palvelutorin kehittämisvision laatiminen – Työpaja 12.10.2015

Hankkeen verkkosivuille on lisätty ”Usein kysyttyä” osio, jossa voi nimettömänä kysyä hanketta koskevia asioita. Sivuille on jo kerätty joitakin kysymys-vastaus yhdistelmiä.

Työskentely jatkuu 12.10.15 työpajan pohjalta valmistelutyönä, johon liittyvistä työpajoista sekä niiden tuloksista tiedotetaan erikseen.


25.4.2016 / A-T W

Hanketyöhön on liittynyt mukaan uusia kuntia: Asikkala, Kärkölä ja Padasjoki

22.3.2016 A-T W

Pilotointi laajenee
Sähköisen alustan käyttöönoton valmisteluun ja pilotointiin on nyt liittynyt mukaan kuusi kuntaa Päijät-Hämeestä: Hartola, Heinola, Hollola, Lahti, Orimattila ja Sysmä.

2.3.2016 Arja-Tuulikki Wilén Vaikuttavuusinvestoimisen iltapäivä 11.3.2016

Vaikuttavuusinvestoiminen (engl. Impact Investing) on keino kanavoida yksityistä pääomaa hankkeisiin, joilla tavoitellaan myönteisiä ja mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Sitra on tuonut toimintamallin Suomeen ja edistää sen toteuttamista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Päijät-Hämeen liiton järjestämässä kutsutilaisuudessa Sitran edustajat esittelevät vaikuttavuus-investoimisen yksityiskohtia. Vaikuttavuusinvestoimista on maakunnassa esitetty ratkaisuvaihtoehdoksi palvelutorin hallinnoinnin ja rahoituksen järjestämiseksi.

Lisätietoja
ARJA-TUULIKKI WILEN
Projektipäällikkö, HT, KL
Päijät-Hämeen liitto

17.2.2016

Palvelutorin kehittämisessä on siirrytty käyttöönoton valmisteluun

Vuodenvaihteessa siirryimme kehittämistyössä e-palvelutorin käyttöönoton valmisteluun. Kehittämistyön etulinjassa työ tapahtuu nyt pilottikohteissa, joissa otetaan palvelutori käyttöön kevään aikana. Pilotoinnista saatujen kokemusten perustella toimintamalleja kehitetään edelleen ja palvelutori otetaan käyttöön koko Päijät-Hämeessä vuoden 2016 aikana. Tällä hetkellä tehdään aktiivisesti kehittämistyötä yli sektorirajojen pilottikunnissa, joita ovat Heinola, Hollola, Lahti, Orimattila ja Sysmä.

 

 

Kuntajohtajien linjaus Palvelutorin kehittämiselle 2015.11.11

13.11.2015

Kuntajohtajat linjanneet Palvelutorin kehittämistä

Päijät-Hämeen (+Iitti ja Myrskylä) kuntajohtajat ovat 11.11.2015 kokouksessaan ottaneet kantaa Palvelutorin kehittämiseen. Palvelutorin sähköinen palvelu, ePalvelutori, tullaan liittamään osaksi kuntien elinkeinotoimen tehtäviä. ePalvelutorille tullaan rakentamaan yhteys julkisten sote-palvelujen asiakasohjaukseen, jota kehitetään osana Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän valmistelua mm. vanhuspalvelujen ja sosiaalityön alatyöryhmissä. Palvelutori-mallissa asiakasohjausta tekevät julkisen sektorin lisäksi myös yksityiset ja kolmannen sektorin palveluiden tuottajat.

Palvelutori-julkiset sote-palvelut 2015.11.11

 

14.9.2015 Ohjausryhmän kokous 1/2015

Päijät-Hämeen Palvelutori – Tietohallinnon maakunnallinen teemakokous 2.10.2015

Päijät-Hämeen Palvelutorin kehittämisvision laatiminen – Työpaja 12.10.2015

Hankkeen verkkosivuille on lisätty ”Usein kysyttyä” osio, jossa voi nimettömänä kysyä hanketta koskevia asioita. Sivuille on jo kerätty joitakin kysymys-vastaus yhdistelmiä.

Työskentely jatkuu 12.10.15 työpajan pohjalta valmistelutyönä, johon liittyvistä työpajoista sekä niiden tuloksista tiedotetaan erikseen.