Valitse sivu

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäryhmä on valmistellut toimenpideohjelman, joka tähtää vähäpäästöisen liikenteen edistämiseen Päijät-Hämeessä. Ryhmä kartoitti laajasti erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin.

Ohjelmaan valittiin toimenpiteet, jotka ovat vaikuttavuudeltaan mahdollisimman tehokkaita, ja joita Päijät-Hämeen toimijat itse voivat panna toimeen. Käytännössä on kyse toimenpiteistä, joilla voidaan vaikuttaa liikkumiseen ja kuljetuksiin niin, että bensiini- ja dieselkäyttöisten ajoneuvojen käyttö vähenee.

Liikkumisen ohjaus, joukkoliikenteen kehittäminen ja pyöräilyn tukeminen ykkösenä

Liikkumisen ja kuljetusten ohjaus, joukkoliikenteen kehittäminen sekä pyöräilyä tukevat toimet tunnistettiin vaikuttavimmiksi sekä toteuttamiskelpoisiksi kustannusten ja hyväksyttävyyden kannalta. Nämä kaikki toimenpidekokonaisuudet koostuvat monista erillisistä toimenpiteistä. Esimerkiksi liikkumisen ja kuljetusten ohjaus koostuu yhteisöjen liikkumissuunnitelmien edistämisestä ja liikkumisen ohjauksen toimien koordinoinnista. Joukkoliikenteen edistämiseen sisältyy mm. bussien runkolinjojen toteutus ja bussiliikenteen palvelutason parantaminen. Pyöräilyn edistämiseen puolestaan kuuluu monia toimenpiteitä, joista yksi on pyöräväylien kehittämisohjelman valmistelu kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä.

Toimenpideohjelmassa on käsitelty myös muita vähäpäästöistä liikennettä tukevia toimia, joita ei kuitenkaan pidetty vaikuttavuudeltaan yhtä merkittävinä. Lisäksi toimenpideohjelmassa on esitetty vaikuttavuudeltaan merkittäviksi, mutta toteutettavuudeltaan kalliiksi arvioituja toimenpiteitä, jotka liittyvät erityisesti raideliikenteen ja myös muun joukkoliikenteen kehittämiseen.

  • Saimme työstä hyviä eväitä vähäpäästöisen liikenteen edistämiseen ja toimenpideohjelman myötä maakunnassa on nyt askelmerkkejä tulevaan. Työn tulokset näkyvät käytännössä maakunnan liikennejärjestelmätyössä, kertoo vt. aluesuunnittelujohtaja Jaana Martikainen.

Toimenpideohjelmassa on esitetty suuruusluokka-arvio ohjelman toteuttamisen kustannuksista sekä arvio ohjelman muista ympäristövaikutuksista.

Toimenpiteitä arvioitiin monipuolisesti

Toimenpideohjelma koottiin kolmessa vaiheessa. Ensimmäiseksi kartoitettiin kaikki mahdollisina pidetyt toimenpiteet, minkä jälkeen toimenpiteistä karsittiin sellaiset, joiden toteuttaminen edellyttää lainsäädäntöä tai on yksiselitteisesti valtion vastuulla, kuten verot.

Jäljelle jääneistä toimenpiteistä arvioitiin niiden päästövähennyspotentiaalin suuruusluokka, vaikutusten aikajänne, toteutuksen aikajänne ja toteutuksen kustannusten suuruusluokka. Lisäksi arvioitiin toteutuksen yleistä hyväksyttävyyttä ja vaikutusten alueellista kohdentumista sekä tunnistettiin taho, joka on ensisijaisesti vastuussa toimenpiteen toteutuksesta. Osaa toimenpiteistä on jo valmisteltu eri organisaatioissa. Toimenpideohjelma kokoaa kaikki toimenpiteet yhdeksi kokonaisuudeksi.

Toimenpideohjelman valmisteluihin kuului kaksi työpajaa, joihin kutsuttiin muun muassa Päijät-Hämeen energia- ja ilmastotyöryhmä sekä laajasti alueen toimijoita. Työpajoissa keskusteltiin erityisesti toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja toteuttamiskelpoisuudesta.

Lisätiedot

Jaana Martikainen vt. aluesuunnittelujohtaja
puh. 044 371 9467, jaana.martikainen(a)paijat-hame.fi

Seppo Lampinen projektipäällikkö, Linea Konsultit Oy,
puh. 040 700 5703 seppo.lampinen(a)linea.fi

Vähäpäästöisen liikenteen edellytykset ja kehittäminen Päijät-Hämeessä, toimenpideohjelma