Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) VAIHEMAAKUNTAKAAVA

Jätteiden hyötykäytön kehittyessä seudullisesti palveleva Kujalan jätteenkäsittelyalue ei enää riitä takaamaan kiertotaloutta palvelevan yritystoiminnan kehittymisen tarpeita, ja uuden alueen löytäminen on siten tarpeellista.

Vaihemaakuntakaavalla on tarkoitus ratkaista Lahden seudun jätteenkäsittelyalueen sijoittuminen. Alueen toteutusvaihtoehtoja vertaillaan ja niiden vaikutuksia arvioidaan suunnittelun yhteydessä tehtävässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA), jota viedään eteenpäin vaihemaakuntakaavan kanssa samanaikaisesti. Vaihemaakuntakaavalla ratkaistaan  jätteenkäsittelyalueen sijainti ja siihen liittyvät liikenteen ja teknisen huollon verkostot. Alueen varsinaista toteuttamista voidaan suunnitella vasta tarvittavien kaavojen tultua lainvoimaiseksi, ja alueen käynnistymiseen tulee kulumaan useita vuosia.

 

AIKATAULU

 

Lisätietoja:

Riitta Väänänen
aluesuunnittelupäällikkö

Päijät-Hämeen liitto
040 531 7628, riitta.vaananen@paijat-hame.fi

 

Jaana Martikainen
erityisasiantuntija

Päijät-Hämeen liitto
044 3719 467, jaana.martikainen@paijat-hame.fi

 

 

ALOITUSVAIHE

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute ja vastineet

Kuulutus 28.1 -28.2.2019

Lahden seudun kierrätyspuisto, YVA-ohjelma

 

Vaihemaakuntakaavaan liittyvät selvitykset löytyvät sivun alaosasta


Vaihemaakuntakaava käynnistynyt

Maakuntahallitus päätti 14.5.2018 esittää kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan käynnistämistä päätettäväksi maakuntavaltuustossa. Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti 18.6.2018 kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan käynnistämisestä. Valtuustolle esitelty Diaesitys.

Vaihemaakuntakaavassa on tarkoitus osoittaa kierrätyspuiston sijaintipaikka jätteenkäsittelyalueen merkinnällä. Tällä hetkellä aluevaihtoehtoja on neljä, joista kolme sijaitsee Orimattilassa ja yksi Hollolassa. Kaavassa ratkaistaan myös yleispiirteisellä tasolla jätteenkäsittelyalueen rajaus ja alueen tukitoiminnot kuten tieyhteydet.

Maakuntakaavatyö kytketään kierrätyspuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA-menettely), josta vastaa Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy. YVA-menettelyssä tuotetaan tietoa hankkeen vaikutuksista ja vertaillaan aluevaihtoehtoja keskenään. Siinä laaditaan arviointiohjelma, joka sisältää kuvauksen hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, ympäristön nykytilasta, ehdotuksen arvioitavista ympäristövaikutuksista sekä ehdotuksen vaikutusten selvittämismenetelmistä. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset kootaan arviointiselostukseen. YVA-selostuksessa esitetään jo ohjelmassa esitetyt hankkeen tiedot mahdollisine tarkennuksineen, ja selostuksen keskeinen sisältö on hankkeen ja sen vaihtoehtojen ennakoidut ympäristövaikutukset sekä niiden lieventämis- tai estämistoimet.

 

Lahden seudun kierrätyspuisto

Päijät-Hämeen liiton johdolla laadittiin Lahden seudun kierrätyspuisto -selvitys. Selvityksessä arvioitiin kymmenen sijoituspaikkavaihtoehdon soveltuvuutta jätteen ja ylijäämämaiden kierrätystoimintoihin, loppusijoitukseen ja biopolttoainetuotantoon. Kierrätyspuistolle soveltuvia alueita on tutkittu aiemmissa selvityksissä. Lisäksi on toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettely kahdesta kohteesta. Tässä työssä tarkennettiin aiempia selvityksiä ja luotiin pohjaa uudelle YVA-menettelylle. Vaihtoehdot sijoittuvat Lahden, Hollolan ja Orimattilan alueille.

Lahden seudulla jätteenkäsittely on nyt keskitetty Lahden Kujalan jätekeskukseen. Jätteen teollinen käsittely lisääntyy, mutta Kujalan alueelle ei mahdu enää lisää toimintoja. Tarkoituksena on, että yhdyskuntajätteen käsittely jatkuu edelleen Kujalassa ja uudessa Kierrätyspuistossa keskitytään teollisen jätteen käsittelyyn. Uuden alueen tarve on vähintään 100 hehtaaria.

Selvityksen tulokset:

Kierrätyspuisto-selvityksen johtopäätöksenä esitetään neljää aluevaihtoehtoa valittavaksi jatkotarkasteluihin:

 1. Kehätien alue Hollolassa
 2. Marjasuon alue Tuuliharjan vieressä Orimattilassa
 3. Matomäen alue Nastolan eteläpuolella Orimattilassa
 4. Loukkaanmäen alueen nelostien länsipuolinen osa Orimattilassa.

 

Vuorovaikutus                                                                                       

Selvityshankkeen aikana järjestettiin kaksi kaikille avointa asukastilaisuutta 4.9.2017 Lahdessa ja 1.11.2017 Hollolassa. Aluevaihtoehdoista kerättiin palautetta lokakuussa 2017 karttakyselyllä, johon saatiin peräti 800 vastausta. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan edelleen mm. näillä sivuilla.

 

Jatkotoimenpiteet

Kierrätyspuisto-hankkeen seuraavat vaiheet ovat ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) ja kaavoitus. YVA-menettelyssä tarkastellaan tarkemmin mukaan valittavia aluevaihtoehtoja. Alkuvuodesta 2018 hanketta esitellään Lahden seudun kuntien päättäjille ja neuvotellaan YVA-menettelyn käynnistämisestä.

 

 

VAIHEMAAKUNTAKAAVAAN LIITTYVIÄ SELVITYKSIÄ

 • Ekosysteemipalvelut hankkeen tulokset 2019
 • Selvitys Päijät-Hämeen elinkeinoelämän alueiden merkittävyydestä
 • Selvitys Päijät-Hämeen elinkeinoelämän alueiden merkittävyydestä
 • Kierrätyspuiston vaihemaakuntakaava, taustat ja perustelut
 • Lahden seudun kierrätyspuiston sijaintipaikkaselvitys, Sito Oy
  • Analysoitujen kohteiden kohdekortit ja arviot 2017
  • Pdf, koko 19 Mt
  • Lataa tiedosto
 • Lahden seudun kierrätyspuiston karttakyselyn yhteenveto, Sito Oy
 • Sijaintivaihtoehdot kartalla
 • Seudullinen kierrätyspuisto, Mahdolliset sijaintipaikat, Ramboll Oy