Valitse sivu

Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) sekä Lahden seudun Kierrätyspuisto -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa (YVA-ohjelma) esiteltiin torstai-iltana NiemiCampuksen auditoriossa. Paikalla oli runsaslukuinen joukko alueen asukkaita ja asiasta kiinnostuneita.

Eniten kysymyksiä herättivät ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yksityiskohdat, kuten yleisötilaisuuksien ajankohdat, asukkaiden mielipiteiden huomiointi ja aluevaihtoehtojen vaikutusalueiden määrittely. Myös mahdolliselle uudelle alueelle sijoitettavat jätteet askarruttivat. Ympäristövaikutusten arviointia tekevä konsultti sai tilaisuudessa arvokkaita kommentteja ympäristövaikutusten arvioinnin toteutusta varten.

Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen vastasi kysymyksiin maakuntakaavaratkaisun kriteereistä sekä kaavapäätöksen sitovuudesta. Ympäristövaikutusten arviointi on keskeinen tietolähde käynnissä olevassa vaihekaavaprosessissa. Maakuntakaavan tavoitteena on osoittaa Päijät-Hämeeseen yksi seudullinen kiertotaloutta palveleva jätteenkäsittelyalue. Maakuntakaavan ratkaisu luo kunnille edellytykset kaavoittaa alue jätteenkäsittelyalueeksi, mutta ei pakota alueen perustamiseen. Jos käynnissä olevan YVA-menettelyn tuloksena mikään alue ei ole sopiva tätä tarkoitusta varten, täytyy uuden alueen etsintä aloittaa alusta.

Kaavan osallisilla eli alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus lausua mielipiteensä vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mielipiteet toimitetaan maakuntahallitukselle osoitettuna 28.2.2019 klo 15 mennessä joko kirjepostina tai sähköpostitse Päijät-Hämeen liiton toimistolle.

Lisätiedot

Riitta Väänänen, aluesuunnittelupäällikkö
puh. 040 531 7628  riitta.vaananen(a)paijat-hame.fi

Jaana Martikainen, erityisasiantuntija
puh. 044 3719 467  jaana.martikainen(a)paijat-hame.fi