Valitse sivu

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku päätöksiin

Maakuntahallituksen sekä sen alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään edellä tarkoitetun toimielimen sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Maakuntavaltuuston ja maakunnan yhteistyöryhmän päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.

Uudenmaan liiton EAKR-rahoituspäätöksistä oikaisuvaatimusoikeus on asianosaisten lisäksi Päijät-Hämeen maakunnan kunnilla ja näiden kuntien jäsenillä silloin, kun päätös koskee Päijät-Hämeen maakunnan viitteellisestä rahoituskehyksestä tehtyä rahoituspäätöstä. Uudenmaan liiton maakuntajohtajan tekemät rahoituspäätökset julkaistaan Uudenmaan liiton kotisivuilla osoitteessa: www.uudenmaanliitto.fi/EAKRpaatokset.

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaiselle lähetetään päätöksestä tieto erikseen pöytäkirjanotteella, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjaus tai valitusosoitus. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. SähkAsiointiL 19 §:n mukaan asiakirja voidaan antaa asianosaiselle tiedoksi sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan. Sähköisen viestin tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten nähtävilläpito

Maakuntavaltuuston pöytäkirjat asetetaan nähtäville maakuntatalolla erikseen ilmoitettuna aikana. Maakuntahallituksen pöytäkirjat asetetaan nähtävillä kokouspäivää seuraavana päivänä, ellei siitä erikseen toisin ilmoiteta. Tarkastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavana päivänä. Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville erikseen ilmoitettuna aikana.
Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat asetetaan nähtäville perjantaisin.