Valitse sivu

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014

Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014 on saanut lainvoiman 14.5.2019.

Lakimuutoksen myötä ympäristöministeriön vahvistusmenettelystä luovuttiin ja maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 2.12.2016. Maakuntakaavasta jätetyt valitukset kumottiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksellä 29.1.2018. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettiin yksi valitus 20.6.2018, jonka korkein hallinto-oikeus hylkäsi 15.4.2019. Maakuntakaava on lainvoimainen kuulutusten myötä ja korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä valituksen 14.5.2019. Maakuntakaava 2006 on kumottu uuden kaavan tullessa voimaan.

SELVITYKSET

TAAJAMAT JA KAUPPA


Päijät-Hämeen kaupan palvelurakenne 2012 (pdf)

Päijät-Hämeen keskusverkon määrittely 2011 (pdf)

Päijät-Hämeen rakennetarkastelut 2012 (pdf)

Kaupallisten palvelujen luontovaikutukset Päijät-Hämeessä 2014 (pdf)

Elinkeinoelämä pohjavesialueella 2014 (pdf)

Päijät-Hämeen kaupan nykyinen pinta-ala 2014 (pdf)

Kaupan korjattu työraportti 2016 (pdf)

TEKNINEN HUOLTO JA LUONNONVAROJEN KÄYTTÖ


Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (pdf)

Päijät-Hämeen tuulivoimaselvitys 2012 (pdf)

Päijät-Hämeen tuulivoima-alueiden linnustoarvio 2012 (pdf)

Päijät-Hämeen ilmasto ja energiaohjelma 2012 (pdf)

Päijät-Hämeen materiaalinkäsittelyterminaalit 2013 (pdf)

Metsähakkeen tuotannon logistiikan kestävyysvaikutukset Päijät-hämeessä 2013 (pdf)

Nastolan kaatopaikan muutospainealueiden luontoselvitys 2013 (pdf)

Ampumaradat ja moottoriurheilualueet 2013 (pdf)

Puolustusvoimien harjoitusalueet Päijät-Hämeessä 2013 (pdf)

POSKI -hankkeen loppuraportti 2013 (pdf)

Tuulivoima-alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi 2014 (pdf)

LIIKENNE


Päijät-Hämeen lähijunaliikenneselvitys 2013 (pdf)

Liite 1 Asemakortit (pdf)

Liite 2 Asemien lähiseutujen väestö (pdf)

Liite 3 Asemien lähiseutujen työpaikat (pdf)

Liite 4 Pendelöintitaulukko (pdf)

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2014 (pdf)

Päijät-Hämeen logistiikka-alueet 2014 (pdf)

Tuuliharjan liikenne- ja maankäyttöselvitys 2016 (pdf)

KULTTUURI JA MAISEMA


Päijät-Hämeen historiallisen ajan muisnaisjäännösten inventointi 2012 (pdf)

Päijät-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat harjualueet 2013 (pdf)

Hyvät ja yhtenäiset peltoalueet Päijät-Hämeessä 2014 (pdf)

Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö (Mary) 2006

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Päijät-Häme EHDOTUS 2015

VIRKISTYS JA SUOJELU


Päijät-Hämeen maakuntakaavan muutospainealueiden luontoselvitys 2013 (pdf)

Päijät-Hämeen hiljaiset alueet 2012 (pdf)

Päijät-Hämeen suojelualueiden suoperhosselvitys 2012 (pdf)

Päijät-Hämeen virkistys- ja retkeilyalueiden nykytila 2012 (pdf)

Päijät-Hämeen virkistysalueiden saavutettavuusselvitys 2013 (pdf)

Hollolan Laasonpohjan linnustoselvitys 2013 (pdf)

Orimattilan Artjärven linnustoselvitys 2013 (pdf)

Päijät-hämeen turvetuotantoon varattujen soiden linnusto 2013 (pdf)

Päijät-Hämeen ekologisen verkoston päivitys ja laajat yhtenäiset metsäalueet 2013 (pdf)

Päijät-Hämeen maakuntakaavan Natura 2000 vaikutustenarvioinnin tarveharkinta 2014 (pdf)

Sysmän tuulivoima-alueiden Natura arvioinnin tarveharkinta, täydennys 2016 (pdf)