Valitse sivu

Iitin vaihemaakuntakaavat

Iitin kunta siirtyi Päijät-Hämeen maakuntaan 1.1.2021. Iitin osalta voimassa on neljä Kymenlaakson vaihemaakuntakaavaa: energiamaakuntakaava, kauppa- ja merialue, maaseutu ja luonto sekä taajamat ja niiden ympäristöt.

Iitin epävirallinen ajantasamaakuntakaavakartta (pdf)


ENERGIAMAAKUNTAKAAVA 2014

Maakuntakaava koskee energiahuollon kokonaisuutta. Maakuntakaavan tavoitteena on valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden edellyttämällä tavalla turvata alueidenkäytössä energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistää uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia sekä osoittaa Kymenlaakson maakuntakaavoituksessa tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet.

Energiamaakuntakaavakartta (pdf)

Energiamaakuntakaavaselostus (pdf)


KAUPPA JA MERIALUE 2014

Kymenlaakson kauppa ja merialue –maakuntakaavassa käsitellään maakunnan vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja osoitetaan suuryksiköiden sijoittuminen. Kaupan lisäksi tarkastellaan merialueen maankäytön suunnittelun nykytila ja osoitetaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät merialueen suunnittelukokonaisuudet.

Kauppa ja merialue, kaavakartta (pdf)

Kauppa ja merialue, kaavaselostus (pdf)


MAASEUTU JA LUONTO 2009

Maaseutu ja luonto maakuntakaavan keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat alue- ja yhdyskuntarakenne erityisesti taajamien ulkopuolisen asumis-, tuotantotyössäkäynti- ja palvelutoimintojen kannalta, yhteysverkon kehittämistarpeet, kulttuuri- ja luonnonperintöarvojen edellyttämät kaavaratkaisut, luonnonvarojen käytön ohjaus, virkistys-, loma-asutus- ja matkailurakenne sekä puolustusvoimien aluetarpeiden vaatimat kaavaratkaisut.

Maaseutu ja luonto, kaavakartta (pdf)

Maaseutu ja luonto, kaavaselostus (pdf)

Maaseutu ja luonto, kaavaselostus korjaukset (pdf)


TAAJAMAT JA NIIDEN YMPÄRISTÖT 2008

Ympäristöministeriö vahvisti Kymenlaakson taajamien maakuntakaavan 28.5.2008 ja 18.1.2010.
Vesiliikenteen yhteystarvetta koskeva merkintä jätettiin vahvistamatta. Ympäristöministeriö jätti kyseessä olevan merkinnän vahvistamatta riittämättömien Natura 2000-verkoston alueita sekä kulttuuri- ja maisemaalueita koskevien selvitysten takia.

Taajamat ja niiden ympäristöt, kaavakartta ITÄ (pdf)

Taajamat ja niiden ympäristöt, kaavakartta LÄNSI (pdf)

Taajamat ja niiden ympäristöt kaavaselostus (pdf)

Taajamat ja niiden ympäristöt, kaavaselostuksen liite (pdf)