Valitse sivu

Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2060 osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 14.2.–15.3.2024. Maakuntakaavaprosessi etenee nyt kaavaluonnosvaihetta kohti ja kaavan taustaselvityksiä työstetään. Tuulivoimateeman osalta aiemmin laadittua selvitystä täydennetään maisemallisten vaikutusten arvioinnilla sekä vuorovaikutustyöllä.

Arvioinnissa on mukana viisi mahdollisesti seuraavassa kokonaismaakuntakaavassa esitettävää seudullisen mittakaavan tuulivoima-aluetta. Arvioitavat alueet sijoittuvat Padasjoelle (Tornimäen alue), Iittiin (Perheniemen ja Anhavan alueet), Sysmään (Rekolanvuorten alue) sekä Sysmän ja Asikkalan kuntarajalle (Karilanmaan alue). Aiemmassa FCG:n laatimassa tuulivoimaselvityksessä arvioiduista alueesta merkittävä osa on karsiutunut pois lähinnä asutukseen liittyvistä syistä ja vain edellä mainittujen viiden alueen osalta arviointityö jatkuu.

Ramboll Finland Oy valittiin laatimaan tuulivoima-alueiden maisemallisten vaikutusten arviointi. Maisemaselvityksessä arvioidaan tuulivoiman maisemavaikutuksia kiinnittäen erityistä huomiota valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja kulttuuriympäristöihin sekä merkittäviin virkistys- ja matkailualueisiin kohdistuviin vaikutuksiin. Myös tuulivoima-alueiden maisemavaikutusalueen asuinympäristöt huomioidaan arvioinnissa. Arvioinnin tueksi laaditaan tuulivoima-aluekohtaiset näkymäalueanalyysit ja havainnekuvia. Valmis maisemaselvitys tulee aikanaan nähtäville maakuntakaavan kaavaluonnoksen liiteaineistona.

Päijät-Hämeen liitto on lisäksi tilannut maakuntakaavan tuulivoimaratkaisujen suunnittelun tueksi vuorovaikutustyötä. Työhön valittiin konsulttitoimisto Akordi Oy. Työ koostuu kevään aikana järjestettävistä kuntien viranhaltijoille ja poliittisille päättäjille suunnatuista keskustelutilaisuuksista. Tilaisuuksien tavoitteena on tunnistaa yhdessä maakuntakaavan tuulivoimaratkaisuihin liittyviä kuntien erityiskysymyksiä ja tarpeita sekä luoda yhteistä ymmärrystä tuulivoiman hyödyistä ja haitoista. Työn tuloksia esitellään avoimessa tuulivoimaseminaarissa syksyllä 2024.

Lisätietoja

Kaisa Torri
Erityisasiantuntija
kaisa.torri(a)paijat-hame.fi