Valitse sivu

Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakuntien alueille päivitetään yhteinen vuoteen 2030 ulottuva haja-asutuksen vesihuoltostrategia. Se tukee lähes 55 000 haja-asutuksen asukkaan vesihuollon varmistamista myös tulevaisuudessa. Strategia korvaa vuonna 2004 valmistuneen Hämeen haja-asutuksen vesihuollon toteuttamisstrategian.

Hämeessä haja-asutusalueiden yhteinen vesihuolto perustuu pääasiassa vesiosuuskuntien ja -yhtyminen tarjoamiin palveluihin. Suurella osalla toimijoista on haasteita tuottaa laadukkaita ja toimintavarmoja vesihuoltopalveluja. Syinä ovat riittävän asiantuntemuksen ja resurssien vähyys sekä vesihuollon ylläpidon rahoitus. Taajamien ulkopuolella laitospalvelujen saatavuuden varmistaminen vaativat toimenpiteitä.

Kiinteistökohtaisen vesihuollon järjestämisen haasteina ovat talousvesikaivojen rakenteiden heikko kunto sekä veden määrä- ja laatuongelmat. Jätevesihuollon suurimmat puutteet liittyvät usein jätevesijärjestelmiin, jotka eivät täytä jätevesien käsittelylle asetettuja vaatimuksia. Arvion perusteella 70–80 % kiinteistöjen nykyisistä jätevesijärjestelmistä tarvitsisi parannustoimenpiteitä. Lisäksi saneerattujen järjestelmien käyttö- ja ylläpito vaatii säännöllistä hoito- ja ylläpitoa.
Haja-asutusalueiden tarkoituksenmukaisilla vesihuoltoratkaisuilla ja niiden ylläpidolla vaikutetaan osaltaan alueiden ja asukkaiden elinkeinoihin ja toimeentuloon, asumiseen, ympäristöön ja ilmastoon sekä elintarvikkeiden alkutuotantoon ja jatkojalostukseen. Kiertotalouden edistäminen ja hiilineutraaliuden tavoittelu koskevat myös haja-asutusalueita. Hajajätevesilietteiden hyötykäyttö ja ravinteiden kierrätys vaativat jatkossa entistä enemmän toimenpiteitä.

Strategian tavoitteena on selventää eri toimijoiden vastuita ja velvoitteita, kannustaa yhteistyöhön sekä esittää toimijakohtaisia suosituksia, joita hyödyntämällä saavutetaan hyvä ja toimiva haja-asutuksen vesihuolto vuoteen 2030 mennessä. Strategia tukee osaltaan käynnissä olevia kansallista vesihuoltouudistusta, jossa etsitään ratkaisuja koko Suomen vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristömuutosten ennakointiin sekä Hämeen alueellisessa maaseudun kehittämissuunnitelmassa esitettäviä painopisteitä ja kehittämistoimenpiteitä.

Strategian toteutusta ohjaa ryhmä, jossa on edustajia Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntaliitoista, alueen kunnista ja vesihuoltolaitoksista sekä Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:stä ja Hämeen ammattikorkeakoulusta. Strategian toteutuksesta vastaa Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Jussi Leino, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 197, jussi.leino(at)ely-keskus.fi
Johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 245, timo.virola(at)ely-keskus.fi
Suunnittelupäällikkö Jaana Martikainen, Päijät-Hämeen liitto, puh. 044 3719 467, jaana.martikainen(a)paijat-hame.fi