Valitse sivu

Vaihemaakuntakaavatyön kanssa rinnakkain etenevän Lahden seudun kierrätyspuisto -hankkeen asukastilaisuudet järjestettiin maanantaina Hollolassa ja tiistaina Orimattilassa. Tilaisuuksissa käytiin läpi huhti-toukokuussa toteutetun asukaskyselyn alustavia tuloksia sekä vastailtiin asukkaiden kysymyksiin.

Tilaisuuksissa ympäristövaikutusten arviointiprosessin projektipäällikkö Mika Manninen Swecolta kävi läpi asukaskyselyn alustavia tuloksia sekä esitteli YVAn tilannekatsauksen. Projektisuunnittelija Markit Likolammi Päijät-Hämeen Jätehuollosta kävi tarkemmin läpi kyselyn teemoista esille nousseita huolia. Esitysten jälkeen käytiin vilkasta keskustelua. Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen kertoi lyhyesti illan päätteeksi vaihemaakuntakaavan tilanteesta ja jatkosuunnittelusta.

Kyselyssä esille nousivat erityisesti hajuun liittyvät haitat, mutta myös pohjavesistä sekä muusta luonnonympäristöstä ja melusta oltiin huolestuneita. Lisäksi kysyttiin, miksei Kujalan aluetta voisi laajentaa. Kujalan jätekeskus toimii tällä hetkellä ainoana koko maakuntaa palvelevana jätteenkäsittelyalueena, jonne on sijoittunut useampia alan yrityksiä. Uusille yrityksille ei kuitenkaan pystytä osoittamaan Kujalasta paikkaa, koska pohjoisessa aluetta rajaa rautatie, idässä Villähteen taajama, etelässä Linnaistensuon luonnonsuojelualue (Natura-alue) ja lännessä Kujalan teollisuusalue.

Vaikka kasvavan kiertotalousliiketoiminnan tarpeisiin etsitään uutta sijaintia, jatkuu toiminta myös Kujalassa, jossa käsitellään jatkossakin kotitalouksien tuottama yhdyskuntajäte, mukaan lukien biojätteet. Uudella alueella käsitellään ja kierrätetään pilaantumattomia ylijäämämaa-aineksia, pilaantuneita maa-aineksia, rakennus- ja purkujätteitä, nestemäisiä jätteitä (esim. ruoppausmassat, betonilietteet), energiahyötykäyttöön toimitettavia materiaaleja, tuhkia ja metsätähteitä. Loppusijoitettavaksi päätyvät sellaiset materiaalit, joita ei vielä toistaiseksi hyödynnetä muilla tavoin. Tällaisia ovat osa pilaantuneista maa-aineksista, vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavat rakennus- ja teollisuusjätteet, jätteenkäsittelystä muodostuneet hyödyntämiskelvottomat loppujakeet sekä hyödyntämiskelvottomat tuhkat. Koska orgaanisia jätteitä ei käsitellä alueella, ovat hajuhaitat vähäisiä.

Uusi alue palvelee erityisesti kiertotalouden ympärille kehittyvää liiketoimintaa, jossa samalle alueelle sijoittuvat yritykset hyötyvät toistensa osaamisesta. Jätteenkäsittelyalue myös työllistää: yksi kiertotalouden työpaikka tuo mukanaan 2,5 muuta työpaikkaa. Kun toiminnot keskitetään yhdelle alueelle, on haittoja helpompi hallita. Toimintojen keskittyminen tuo kuitenkin mukanaan kasvavan liikennemäärän ja Mika Mannisen mukaan liikenne onkin keskeinen haittojen aiheuttaja. Haittoja voidaan kuitenkin ehkäistä ja vähentää hyvällä suunnittelulla.

Tulevaisuuden kiertotalouden ja jätehuollon tarpeita palvelevan kierrätyspuiston sijainniksi on ehdolla neljä aluetta, joista yksi sijaitsee Hollolassa tulevan Kehätien varrella ja kolme Orimattilassa Marjasuon, Matomäen ja Loukkaanmäen alueilla. Asukkaille järjestettiin epäviralliset tilaisuudet YVAssa toteutettuun kyselyyn ja sen tuloksiin liittyen. Hollolan asukastilaisuudessa keskusteltiin pääasiassa Kehätien alueesta ja Orimattilassa kolmesta muusta alueesta. YVA-selostus valmistuu vuoden lopulla ja tavoitteena on asettaa selostus nähtäville yhtä aikaa vaihemaakuntakaavan luonnoksen kanssa.

Lisätiedot
Riitta Väänänen
aluesuunnittelupäällikkö
puh. 040 531 7628
riitta.vaananen(a)paijat-hame.fi

Jaana Martikainen
erityisasiantuntija
puh. 044 3719 467
jaana.martikainen(a)paijat-hame.fi