Valitse sivu

Maakuntahallitus päätti lähettää Hollolan Kehätien alueen pohjalta laaditun vaihemaakuntakaavaehdotuksen lausunnoille maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 § mukaisesti. Lausuntoja pyydetään tässä vaiheessa alueen ja valtion viranomaisilta sekä muilta keskeisiltä yhteisöiltä.

Ehdotusaineisto sisältää kartan merkintöineen ja määräyksineen sekä kaavaselostuksen. Kaavakartalle on rajattu Kehätien alue ja valmisteluvaiheen aluerajaukseen verrattuna aluetta on pienennetty. Koivusillanjoki on rajattu jätteenkäsittelyalueen ulkopuolelle ja rajausta on tarkennettu myös pohjoisessa Melkkaanoja ja muinaisjäännökset huomioiden. Lisäksi on esitetty ohjeellinen tieyhteys alueen itäpuolelle.

Vasemmalla valmisteluvaiheen aluerajaus ja oikealla muokattu alue ehdotuskartalla.

Kaavaehdotuksessa Kehätien alue on osoitettu ”Jätteenkäsittelyalue kierrätyspuiston toimintaa varten”-merkinnällä (EJk). Merkinnällä on tehty ero lainvoimaisen Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 jätteenkäsittelyä koskeviin merkintöihin. Ehdotetulla suunnittelumääräyksellä kielletään alueella biojätteen käsittely ja varastointi, ja alueen jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota haittojen ehkäisyyn. Suunnittelumääräyksellä tulevat huomioiduksi mm. hulevesiin, pintavesien laadulliseen tilaan, taimenkannan säilymiseen sekä Koivusillanjoen ekologisen yhteyden jatkuvuuteen liittyvät asiat, jotka Hämeen ELY nosti esille Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-selostuksesta antamassa perustellussa päätelmässä.

Kaavan valmistelijat käsittelevät saadut lausunnot elo-syyskuussa ja tekevät niiden perusteella kaava-aineistoon tarvittavat muokkaukset. Sen jälkeen vaihemaakuntakaava asetetaan julkisesti nähtäville muistutusten antamista varten. Kaavan hyväksymiskäsittely maakuntavaltuustossa on tavoitteellisen aikataulun mukaan alkuvuonna 2021.

Lisätiedot
Jaana Martikainen vt. aluesuunnittelujohtaja
puh. 044 371 9467, jaana.martikainen(a)paijat-hame.fi