Valitse sivu

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti tänään Kiertotaloutta palvelevan jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan käynnistämisestä. Samanaikaisesti kaavan kanssa toteutetaan Lahden seudun kierrätyspuisto -hankkeen lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Suomen kaupunkiseuduille on suunnitteilla ja rakenteilla jo useita kiertotalouskeskuksia. Nämä ovat useiden yritysten muodostamia keskittymiä, joissa yhden tuotantolaitoksen jäte on toisen laitoksen raaka-aine. Lahden seudun kiertotalouskeskuksessa, eli Kierrätyspuistossa, kiertävät teollisuuden raaka-aineet ja jätteet. Jätteiden loppusijoitus on pieni osa Kierrätyspuiston toimintaa ja sen merkitys vähenee kierrätysmenetelmien kehittyessä.

Päijät-Hämeen liitto käynnistää syksyllä vaihemaakuntakaavan laatimisen. Noin kaksivuotisen kaavahankkeen tavoitteena on ratkaista Kierrätyspuiston sijaintipaikka. Tarkastelussa ovat vuoden 2017 sijaintipaikkaselvityksessä tunnistetut neljä vaihtoehtoista aluetta Orimattilasta ja Hollolasta. Sijaintipaikan lisäksi maakuntakaavassa ratkaistaan yleispiirteisellä tasolla muun muassa alueen rajaus ja tieyhteydet.

Kaavatyön kanssa rinnakkain toteutetaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointi- eli YVA-menettely. Vetovastuu YVA-menettelystä on Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:llä ja se toteutetaan pääosin kuntien rahoituksella.

YVA-menettelyn tarkoituksena on tarkentaa aiempia selvityksiä ja vertailla aluevaihtoehtojen vaikutuksia keskenään. Menettelyn avulla pyritään vähentämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Selvitettävänä ovat muun muassa vaikutukset luonnonympäristöön sekä ihmisiin kohdistuvat melu-, pöly- ja liikennevaikutukset. Orgaanista yhdyskuntajätettä ei ole tarkoitus käsitellä Kierrätyspuistossa, joten hajuhaittoja ei normaalioloissa synny.

YVA-menettely tuottaa samalla tietoa kaavatyötä varten, jossa varsinaiset ratkaisut tehdään. YVA-menettelyn ja maakuntakaavan jälkeen on edessä vielä mm. tarkempi kunnan kaavoitus ja ympäristölupamenettely. Hankkeen toteutumiseen menee siis vielä useita vuosia.

”Kierrätyspuisto-hanketta valmistelevissa organisaatioissa on tällä hetkellä hyvä tahtotila hankkeen edistämiseksi. Uskon, että sellainen ratkaisu löytyy, joka palvelee seutua pitkälle tulevaisuuteen”, arvioi erityisasiantuntija Tapio Ojanen Päijät-Hämeen liitosta. Ojanen johti hankkeen edellisen vaiheen, mutta siirtyy kesälomien jälkeen toisiin tehtäviin.

Asukkaat ja sidosryhmät kutsutaan jatkossakin mukaan Kierrätyspuiston suunnitteluun. Kaavatyön ja YVA-menettelyn etenemistä muun muassa esitellään yhteisissä yleisötilaisuuksissa.

Käytännössä vaihemaakuntakaava aloitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. YVA-menettelyssä on seuraavaksi edessä aluevaihtoehtojen tarkempi rajaaminen ja arviointia tekevän konsultin kilpailuttaminen.

”Maakuntavaltuusto pitää kaavatyön ja YVA-menettelyn pikaista käynnistymistä tärkeänä. Kaupunkiseudun kiertotaloutta koskevien tavoitteiden toteutuminen edellyttää sijaintipaikan ratkaisemista.”, kertoo Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja Juha Rostedt.

Lisätietoja:

Vaihemaakuntakaava:
aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen, Päijät-Hämeen liitto, 040 531 7628

YVA-menettely:
kehityspäällikkö Antti Leiskallio, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy, 050 324 7427