Valitse sivu

Päijät-Hämeen maakuntahallitus kokoontui maanantaina 12.2.2024 aamulla maakuntaliiton toimistolla. Kokouksen asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Kuluvan vuoden aikana valmistellaan sekä maakuntakaavaa että -strategiaa.

  • Maakuntakaavaa tehdään noin 40 vuoden päähän, vuoteen 2060. Pitää olla siis kykyä katsoa tulevaisuuteen ja reagoida muutokseen, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komu. Pidän tärkeänä, että mahdollistamme asukasluvun, yritysten ja korkeakoulujen kasvun maakunnassa. Näitä tukevat energia- ja liikenneratkaisut, jotka huomioidaan myös maakuntakaavassa.

Strategia valmistellaan vuoteen 2050 ja maakuntaohjelma vuosille 2026–2029.

  • Nykyisessä strategiassa ei ole vikaa, mutta toimintaympäristö on käynyt läpi valtavan murroksen. Ensin korona muutti työskentelytapoja ja nosti etä- ja monipaikkatyön merkitystä. Sitten Venäjän hyökkäyssodassa alkoi uusi vaihe, Suomi liittyi Natoon ja Suomen ulkopolitiikka meni uusiksi. Jo yksi näistä muutoksista riittäisi tarpeeseen tarkastella strategiaa uusiksi kertoo Pekka Komu.
  • Haluamme tietenkin menestyä. Siksi kirkastamme visiota, sitä millainen maakunta haluamme olla vuonna 2050.

Liiton peruspääoman korottaminen

Päijät-Hämeen pelastuslaitos siirtyi 1.1.2023 hyvinvointialueelle. Kirjanpitolautakunnan ohjeiden mukaan kaluston ja lomapalkkavelan kirjaaminen kirjanpidossa aiheuttaa sen, että liiton peruspääoma muodostuu miinusmerkkiseksi. Maakuntavaltuuston tulee tehdä päätös, jossa peruspääoma korotetaan pelastuslaitoksen taseen kertyneistä ylijäämistä alkuperäiselle tasolleen. Pelastuslaitoksella on taseessa 1 656 587,58 euroa ylijäämää.

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että liiton peruspääomaa korotetaan 1 177 619,16 euroa. Peruspääoma on korotuksen jälkeen 213 855,20 euroa.


Matkustusohjeen päivittäminen

Maakuntahallitus hyväksyi päivitetyn matkustusohjeen. Päivitys koski mainintaa kanta-asiakasetuuksien käyttämisestä virka- ja virantoimitusmatkojen yhteydessä.


Tutkimuspäällikkö Jukka Mikkosen irtisanoutuminen

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi tutkimuspäällikkö Jukka Mikkosen työsuhteen päättymisen 31.3.2024 eläkkeelle siirtymisen takia.


Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2060 osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettaminen

Kaavatyötä varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, jossa kuvataan kaavan aikataulu, osallistumismahdollisuudet kaavan eri vaiheissa ja se kuinka kaavan vaikutusten arviointi on tarkoitus toteuttaa. OAS-luonnos on esityslistan liitteenä. OAS on tarkoitus asettaa nähtäville kuukaudeksi ja pyytää siitä lausunnot ja antaa mahdollisuus mielipiteen jättämiselle.

Saadun palautteen perusteella OASan tehdään tarvittavat tarkistukset. Tarkistusten jälkeen OAS viedään uudelleen maakuntahallituksen hyväksyttäväksi ja OAS toimii työn etenemisen myötä tarkennettavana ohjeena suunnittelulle, vaikutusten arvioinnille ja osallistumisen järjestämiselle. OASa päivitetään tarpeen mukaan kaavatyön aikana.

Maakuntahallitus päätti 12.2.2024

1) hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asetettavaksi
2) valtuuttaa toimiston hoitamaan kuulutukset, OASn nähtäville asettamisen ja lausuntopyynnöt
3) saattaa maakuntavaltuustolle tiedoksi maakuntakaavan valmistelutilanteen


Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2050 ja maakuntaohjelma 2026–2029 päivityksen käynnistäminen

Maakuntahallitus päätti käynnistää Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2050 ja maakuntaohjelma 2026-2029 päivityksen valmistelun. Tavoitteena on, että maakuntahallitus käsittelee prosessia kuvaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) maaliskuun kokouksessa.


Maakunnan yhteistyöryhmän uusi jäsen ja jäsenyydestä luopuminen

Päijät-Hämeen hyvinvointialue sai Päijät-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmään jäsenen, kun Hämeen ELY-keskus luopui yhdestä jäsenpaikastaan.

Maakuntahallitus nimesi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen esityksestä jäseneksi toimialajohtaja Mika Forsbergin ja hänen varalleen Minna Veistilän.


Päijät-Hämeen vesihuollon nykytilaselvityksen konsulttipalvelun hankinta

Päijät-Hämeen alueen kunnat haluavat selvittää alueen kuntaomisteisten vesihuoltolaitosten/-yhtiöiden sekä kunnan vahvistamilla toiminta-alueilla vesihuollosta vastaavien vesiosuuskuntien vesihuollon toimintavarmuuden tavoitteena kehittää vesihuollon yhteistyötä normaalioloissa ja mahdollisissa poikkeustilanteissa.

Maakuntahallitus valitsi Päijät-Hämeen vesihuollon nykytilannetta koskevan selvityksen tekijäksi Rambollin. Työn laadinnan kokonaishinta on 38 500 € ( 0% alv).

Lue lisää: Maakuntahallituksen esityslista

Lisätietoja

Jari Paakkunainen
hallintojohtaja
puh. 044 3719 455
jari.paakkunainen(a)paijat-hame.fi