Valitse sivu

Päijät-Hämeen liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma valmistui joulukuussa 2023. Työssä paneuduttiin autojen ja polkupyörien liityntäpysäköinnin nykytilaan, kehittämisen periaatteisiin ja tavoitteisiin sekä toimenpiteisiin maakunnan kymmenen kunnan alueella. Selvitys tehtiin yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa entistä sujuvammat ja kestävämmät matkaketjut sekä parantaa kestävillä kulkutavoilla – kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä – liikkumisen mahdollisuuksia Päijät-Hämeessä. Kehittämissuunnitelman laatiminen on osa Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman sekä Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksen 2021–2031 toimeenpanoa.

Katetun linja-autopysäkin vieressä metallirakenteinen katettu pyöräparkki kahdeksalle pyörälle.
Vääksyn pysäkki Asikkalantien ja Vääksyntien liittymän läheisyydessä täyttää polkupyörien liityntäpysäköinnille asetetut laadulliset ja määrälliset tavoitteet.

Juna-asemille laadukasta pyörien ja autojen liityntäpysäköintiä


Päijät-Hämeen alueella laadittujen strategioiden, ohjelmien ja suunnitelmien avulla määriteltiin kuusi liityntäpysäköinnin kehittämisen periaatetta. Yhtenä periaatteena on edistää kestävien matkaketjujen houkuttelevuutta sekä parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta ja kilpailukykyä.

Autojen liityntäpysäköinnin kehittämisessä painotetaan yhteiskäyttömahdollisuuksien hyödyntämistä ja resurssiviisautta, kun taas pyörien osalta korostuu liityntäpysäköinnin laatu. Juna-asemilla tarjotaan aina sekä autojen että pyörien liityntäpysäköintiä, kun taas bussipysäkkien yhteydessä painotetaan erityisesti pyörien laadukasta liityntäpysäköintiä.

  • Tieto Päijät-Hämeen nykyisistä liityntäpysäköintipaikoista on ollut aiemmin hajallaan, kuten myös suunnitelmat liityntäpysäköinnin kehittämiseksi. Nyt tietoa on koottu yhteen, ja sen perusteella on määritelty suuntaviivat liityntäpysäköinnin kehittämiseksi tulevina vuosina, kertoo liikenteen erityisasiantuntija Petra Isotalo.

- Liityntäpysäköinti edistää kestävien matkaketjujen houkuttelevuutta sekä parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta ja kilpailukykyä. - Seudulla bussipysäkkien liityntäpysäköinnin kehittämisen painopiste on laadukkaan pyörien liityntäpysäköinnin toteutuksessa. - Autojen liityntäpysäköintiä toteutetaan siellä, missä liityntäpysäköinti tarjoaa aidosti kilpailukykyisen vaihtoehdon. - Pyörien liityntäpysäköinti toteutetaan aina laadukkaasti. Autojen liityntäpysäköinnissä hyöödynnetään olemassa olevia pysäköintipaikkoja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. - Liityntäpysäköinti toteutetaan seudulla yhtenäisin periaattein.
Päijät-Hämeen liityntäpysäköinnin kehittämisen periaatteet.

Uutta ja laadukkaampaa liityntäpysäköintiä sekä parempaa informaatiota käyttäjille

Nykytilanteen tietojen, aiempien selvitysten ja suunnitelmien, potentiaalitarkastelun sekä kehittämisperiaatteiden pohjalta muodostettiin kuusi liityntäpysäköinnin toimenpidekokonaisuutta. Uusien ja kehitettävien liityntäpysäköintikohteiden lisäksi tunnistettiin tarve seudullisesti yhtenäisestä toteutuksesta sekä liityntäpysäköinnin nykyisille ja uusille käyttäjille suunnatusta tiedottamisesta, markkinoinnista ja informaatiosta.

LIITYNTÄPYSÄKÖINNIN KEI´HITTÄMINEN Uudet liityntäpysäköintikohteet: - Uudet pyörien ja autojen liityntäpysäköintikohteet - Olemassa olevien pysäköintialueiden hyödyntäminen yhtheistyössä yksityisten toimioiden kanssa. LAATUTASON PARANTAMINEN OLEMASSA OLEVISSA LIITYNTÄPYSÄKÖINTIKOHTEISSA PAIKKAMÄÄRÄN LISÄYS OLEMASSA OLEVISSA LIITYNTÄPYSÄKÖINTIKOHTEISSA INFORMAATIO - Liityntäpysäköinnin informaatiojärjestelmä: tietojen ylläpito ja ajantasaisuus TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI YHTENÄNEN TOTEUTUS SEUDULLA - Muut toteutuksen yhtenäiset periaatteet - Opastuksen yhtenäistäminen / uusiminen ja päivittäminen uuden tieliikennelain mukaisilla merkeillä.
Selvityksessä määritellyt liityntäpysäköinnin toimenpidekokonaisuudet.

Kehittämistarpeita pyörien liityntäpysäköinnille tunnistettiin yli sadassa eri kohteesta. Kehittämistoimenpiteet koskevat uusien liityntäpysäköintikohteiden toteuttamista sekä laatutason parantamista nykyisissä liityntäpysäköintikohteissa. Kaikkien Päijät-Hämeen yhdeksän juna-aseman yhteydessä todettiin tarve pyörien liityntäpysäköinnin kehittämiselle.

Autojen liityntäpysäköinnin kehittämistarpeita tunnistettiin 36 eri kohteessa, joista juna-asemien yhteydessä sijaitsee 7 kohdetta. Toimenpiteet koskevat uusien autojen liityntäpysäköintipaikkojen toteuttamista, nykyisten kohteiden merkitsemistä viralliseksi liityntäpysäköintikohteiksi, opastuksen uusimista nykyisissä kohteissa sekä liityntäpysäköinnin kehittämismahdollisuuksia yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa.

  • Erilaisia toimenpidetarpeita tunnistettiin selvityksessä runsaasti. Jotta rajallisia resursseja voidaan suunnata vaikuttavasti tärkeimpiin kohteisiin, priorisoitiin toimenpiteiden toteuttamista. Vuoteen 2031 mennessä esitettiin toteutettavaksi 34 pyörien ja 19 autojen liityntäpysäköinnin kehittämiskohdetta, kertoo Petra Isotalo.

Liityntäpysäköintiä kehitetään eri toimijoiden yhteistyönä

Vastuu liityntäpysäköintikohteiden toteuttamisesta jakautuu useille eri toimijoille. Päijät-Hämeen alueella liityntäpysäköintikohteiden vastuutahoja ovat kaupungit ja kunnat, Uudenmaan ELY-keskus sekä Väylävirasto. Vastuu voi myös jakautua eri tahoille, tai kohteet voivat sijaita yksityisten toimijoiden alueella, jolloin liityntäpysäköinnin toteuttaminen edellyttää toimijoiden välistä yhteistyötä.

  • Kunnat ja ELY-keskus ovat viime vuosina toteuttaneet liityntäpysäköintipaikkoja Päijät-Hämeessä. Liityntäpysäköinnin rakentamista pyritään kuitenkin vauhdittamaan muun muassa sopimalla siitä osana Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimusta, jonka päivittämisestä käydään parhaillaan neuvotteluja, kertoo Petra Isotalo.

📸 Uutisen pääkuva: Aku Mattila / Liikenneturva

Lisätietoja

Petra Isotalo
Liikenteen erityisasiantuntija
+358 44 371 9467
petra.isotalo@paijat-hame.fi