Valitse sivu

Väylävirasto pyytää lausuntoja valtion väyläverkkoa koskevan investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2025–2032. Päijät-Hämeen odotetuin valtatien 12 parantamishanke Uudenkylän ja Tillolan välillä on jäämässä ohjelman ulkopuolelle. Maakuntahallitus päätti lausunnostaan 19.12.2023.

Väylävirasto päivittää vuosittain kahdeksanvuotisen investointiohjelman lähivuosien tärkeimmistä rata-, maantie- ja vesiväylähankkeista. Suunnitelma on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) toimeenpanoa, ja se määrittelee myös talouskehyksen investointiohjelman hankkeille. Tarpeita väyläverkon kehittämiselle on enemmän kuin käytettävissä olevaa rahoitusta, minkä lisäksi kustannustason nousu haastaa infrahankkeiden toteuttamista.

Investointiohjelmassa useita hankkeita Päijät-Hämeestä

Maisemakuva valtatieltä 24. Kuvassa kesäinen valtatie, tien vierustoilla metsää. Tien oikeassa laidassa liikennemerkki, jossa tien numero 24, etuajo-oikeutettu tie sekä sadan kilometrin nopeusrajoitus.

Investointiohjelman luonnoksessa on mukana kolme maantieverkon perusväylänpidon parantamishanketta valtatieltä 24. Uutena hankkeena ohjelmaan on nousemassa Ahtialantien liittymän parantaminen Lahdessa (0,4 M€). Kaksi muuta hanketta on sisältynyt ohjelmaan aikaisemminkin: Paimelan liittymän alikulkukäytävä Hollolassa (kustannusarvio 0,5 M€) sekä Hilliläntien ja Syrjäntauksentien välinen jalkakäytävä ja pyörätie sekä alikulkukäytävä Asikkalassa (0,9 M€).

Investointiohjelmassa on säilymässä kymmenen kilometrin pituisen pyörätien parantaminen maantiellä 312, Nastolan ja valtatien 4 välillä. Tavoitteena on kehittää pyöräliikenteen olosuhteita maantieverkolla kohteissa, joissa mahdollisia käyttäjiä on paljon.

Ohjelmaluonnoksessa on edelleen mukana myös Asikkalassa valtatiellä 24 sijaitsevan Vääksyn sillan kantavuuden lisääminen (8 M€). Kanavan ylittävä sillan kantavuus estää erikoiskuljetusten sekä pitkien HCT-yhdistelmien kulkua, jotka kiertävät nykyisin Tampereen tai Jyväskylän kautta.

Investointiohjelmasta on sen sijaan poistumassa rataverkon akselipainojen nosto 250 kilonewtoniin Etelä- ja Länsi-Suomessa, muun muassa Riihimäen ja Hollolan Hakosillan välillä transitoliikenteen vähentymisen vuoksi.

  • Investointiohjelman luonnoksessa ei ole nyt mukana lainkaan rata- tai vesiväylähankkeita Päijät-Hämeestä. Maakunnassa on esimerkiksi heikkokuntoisia rataosuuksia, joiden kehittäminen osana liikennejärjestelmää olisi tärkeää, toteaa liikenteen erityisasiantuntija Petra Isotalo.

Investointiohjelman hankkeiden hyöty 120 euroa päijäthämäläistä kohden

Investointiohjelman luonnoksessa on esitetty ensi kertaa mukana olevien hankkeiden euromääräiset hyödyt maakunnittain. Hankearvioitujen maantie- ja ratahankkeiden hyödyt ovat Päijät-Hämeessä yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Väkilukuun suhteutettu hyöty on kuitenkin maakunnista viidenneksi matalin, 120 euroa päijäthämäläistä kohden. Maakuntien väliset erot ovat suuria, sillä asukaslukuun suhteutettuna hyödyt vaihtelevat 70–875 euron välillä henkilöä kohden.

  • Maantiehankkeiden hyödyt kohdistuvat suurelta osin kunkin hankkeen lähialueelle. Raidehankkeiden osalta hyödyt jakautuvat laajemmille alueille, mutta painottuvat Itä-Suomen maakuntiin. On ymmärrettävää, että hankkeet eivät jakaudu täysin tasaisesti maan eri osiin. Tulevaisuudessa olisi kuitenkin tärkeää huomioida alueellinen tasa-arvo hankkeiden valinnassa esimerkiksi silloin, kun priorisoidaan muulta vaikuttavuudeltaan lähes samantasoisia hankkeita, muistuttaa Petra Isotalo.
Kuvassa kaksi Suomen karttaa, joissa on kuvattu väyläverkkoa koskevan investointiohjelman hankearvioitujen maantie- ja ratahankkeiden hyötyjen kohdentuminen maakunnittain. Vasemmalla absoluuttiset hyödyt (euroa/maakunta) ja oikealla hyödyt suhteutettuna asukaslukuun (euroa/henkilö/maakunta)

Lähde: Väylävirasto

Vt 12 Uusikylä–Tillola jäämässä jälleen investointiohjelman ulkopuolelle

Valtatien 12 parantamishanke välillä Uusikylä–Tillola on jäämässä jälleen investointiohjelman ulkopuolelle. Maakuntahallitus esittää hankkeen sisällyttämistä investointiohjelmaan, sillä hankkeen vaikutukset ovat pelkästään myönteisiä. Lisäksi tiesuunnitelma on valmis ja hyöty-kustannussuhde on 0,9.

Vt 12 Lahti–Kouvola tiejakso kuuluu TEN-T kattavaan verkkoon ja pääteiden palvelutasoluokkaan I, mutta haasteita on niin liikenteen sujuvuudessa kuin turvallisuudessa. Valtatien 12 parantaminen Lahti-Kouvola välillä vahvistaa Suomen teollisuuden toimintavarmuutta, kansallista huoltovarmuutta ja sotilaallista liikkuvuutta sekä parantaa poikittaisten yhteyksien lisäksi myös Itä-Suomen saavutettavuutta. Valtatie on teollisuuden elintärkeä kuljetusreitti Porin, Rauman ja HaminaKotkan satamien kautta Eurooppaan ja maailmalle.

  • Valtakunnallisesti merkittävän Valtatie 12:n parantaminen erityisesti Lahti–Kouvola-välillä on yksi merkittävimmistä Päijät-Hämeen edunvalvontatavoitteista, kertoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komu. Uskomme, että keskittymällä Uusikylä–Tillola väliseen osuuteen saamme parannettua koko yhteyttä, joka on tulevaisuudessa osa E16-tietä ja eurooppalaista pääteiden verkostoa. Uusikylä-Tillola välisen osuuden hyöty-kustannusuhde on myös hyvä, joten toivomme valtion tarttuvan tähän koko Suomea hyödyntävään mahdollisuuteen, jatkaa Komu.

Työ jatkuu

Investointiohjelma on Väyläviraston ehdotus toteutettavista hankkeista, mutta kaikki kehittämisinvestoinnit tarvitsevat toteutuakseen rahoituspäätöksen eduskunnasta. Investointiohjelma päivitetään vuosittain, minkä vuoksi on tärkeää, että Päijät-Hämeen hankkeista ja tarpeista viestitään Väylävirastoon. Yhteistä vaikuttamistyötä eri hankkeiden saamiseksi investointiohjelmaan jatketaan.

Maakuntahallituksen lausunto 19.12.2023

Uutisen pääkuva: Liikenneturva / Ville-Veikko Heinonen

Lisätietoja: 

Niina Pautola-Mol  
maakuntajohtaja 
niina.pautola-mol(a)paijat-hame.fi 
puh. 044 077 3010 

Antti Kalliomaa 
edunvalvontajohtaja 
+358 40 547 7157 
antti.kalliomaa(a)paijat-hame.fi

Petra Isotalo
liikenteen erityisasiantuntija 
puh. 044 371 9467 
petra.isotalo@paijat-hame.fi