Valitse sivu

Tähän artikkeliin on koottu tietoa avoimista avustus-, apuraha- ja hankehauista, ensisijaisesti kulttuuritoimijoita silmällä pitäen. Avoinna olevat ja avautuvat haut on luokiteltu rahoitustyypin mukaan:

 • Rahastot ja säätiöt -otsikon alle on koottu keskeisiä säätiötaustaisia rahoittajia.
 • Hankehakuja-otsikon alle on koottu tiedossa olevia kulttuuri- ja luoville aloille osuvia hankehakuja.
 • Taiteen edistämiskeskuksen apurahojen ja avustusten aikatauluja on oman otsakkeensa alla.
 • Päijät-Hämeen kuntien avustushakujen aikatauluja ja ohjeita sekä linkit kuntien sivuille on koottu oman otsakkeensa alle.

Tarkistathan hakutiedot linkkien takaa kunkin tahon verkkosivuilta, emme vastaa sekaan sujahtaneista mahdollisista virheistä. Sivulla on rutkasti linkkejä, pääset niistä suoraan kunkin rahoittajan sivuille.

Sivun tiedot on päivitetty 4.3.2023.

Rahastot ja säätiöt

Suomessa on paljon kulttuuria, taidetta ja tiedettä tukevia säätiöitä. Tässä esiteltynä kaksi tammi-helmikuussa avoinna olevaa hakua. Säätiöt ovat yksityisiä toimijoita ja niiden apurahahakuja ohjaavat säätiöiden peruskirjat, sisäiset säännöt ja säätiölaki. Säätiöiden verkkosivuilla on listattu edellisten vuosien hakujen myönnettyjä apurahoja, joihin kannattaa tutustua hakemusta valmisteltaessa. Säätiöt myös järjestävät erilaisia infoja hauista, joten kannattaa selvittää mahdolliset hakijainfot.

Tarkista hakuajat (myös mahdolliset päättymiskellonajat) säätiöiden sivulta, Päijät-Hämeen liitto ei vastaa uutisessa mahdollisesti olevista virheistä tai muuttuneista tiedoista.

Suomen Kulttuurirahaston tammikuun haku päättyi 9.2. Tammikuun haussa on mukana myös maakuntarahastojen apurahat. Päijät-Hämeen Rahasto jakaa apurahoja päijäthämäläisille tieteen- ja taiteenharjoittajille sekä maakunnassa suoritettavaa tai siihen kohdistuvaa tieteellistä ja taiteellista työtä varten. Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, kannattaa tutustua huolella hakuohjeisiin, erityisiin hakukohteisiin ja muutoinkin säätiön verkkosivuihin.

Alfred Kordelinin säätiön tammikuun haku on päättynyt. Rahasto kuvailee suuria kulttuurihankkeitaan näin: ”Suuret kulttuurihankkeet -rahoitus on tarkoitettu ajankohtaisille hankkeille, jotka voivat olla alaltaan niin tiedettä, taidetta, yhteiskunnallista toimintaa kuin niiden erilaisia yhdistelmiäkin. Suuri kulttuurihanke tuottaa kulttuurisesti ja yhteiskunnan kannalta merkittäviä tuloksia ja rakentaa suomalaisen tieteen, taiteen ja sivistyksen tulevaisuutta. Arvostamme erityisesti ennakkoluulottomuutta ja uusia avauksia.” Tutustu huolella hakuohjeisiin: Suuret kulttuurihankkeet – Alfred Kordelinin säätiö

Olvi-säätiön kevään apurahahaku on avoinna 1.1.-31.3.2024.  Tutustu säätiön verkkosivuihin: Apurahan hakeminen – OLVI-säätiö (olvisaatio.fi). Sääntöjensä mukaan OLVI-säätiö avustaa:

 • lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa,
 • lahjakkaiden nuorten opintoja (opiskelija ei voi hakea itselle yksittäistä avustusta/stipendiä, vaan stipendit jaetaan oppilaitosten kautta),
 • parantaa jatko-opintojen edellytyksiä,
 • avustaa kotiseututyötä sekä
 • tukee ja edistää luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittämistä, mihin sisältyy oleellisena osana kala- ja maatalouden kehittäminen.

Jane ja Aatos Erkon säätiön apurahahaku on jatkuva. Säätiö toteuttaa päämääräänsä avustamalla kansainvälisesti merkittävää ja tieteelliseen läpimurtoon pyrkivää tutkimusta sekä taidetta ja kulttuuria, jolla on edellytykset täyttää vaativat kansainväliset kriteerit. Lisäksi säätiö tukee valikoivasti mm. korkeakouluopetukseen, liikuntaan ja kolmannen sektorin toimintaan liittyviä hankkeita. Hakijalle – Jane ja Aatos Erkon säätiö (jaes.fi)

Hankehakuja

Eri tahot rahoittavat kehittämishankkeita erilaisin periaattein. Tässä on esitelty joitakin toimijoita, jotka rahoittavat hanketoimintaa. Hankkeet voivat kohdistua kulttuurialoille monin tavoin. Eri hankkeilla on erilaisia reunaehtoja, mutta poikkeuksetta puhutaan uuden kehittämisestä: Hakijoiden perustoimintaa ei rahoiteta. Rahoittavat tahot/viranomaiset neuvovat hakijoita, ja rahoittajaan kannattaakin olla yhteydessä hankeidean kanssa jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tarkista hakuajat, tarkat haun päättymiskellonajat ja ohjeet kunkin tahon omilta verkkosivuilta, Päijät-Hämeen liitto ei vastaa uutisessa mahdollisesti olevista virheistä tai muuttuneista tiedoista.

CERV – Citizens, equality, rights and values / Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -rahoitusohjelma

CERV on EU:n rahoitusohjelma, jonka tarkoituksena on edistää ja suojella EU:n yhteisiä arvoja ja oikeuksia, jotka on turvattu EU:n toiminnasta tehdyissä sopimuksissa, EU:n perusoikeuskirjassa sekä kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Unionin yhteisiä arvoja ovat mm. ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo ja oikeusvaltio.

Ohjelma on laaja kokonaisuus, josta nyt on haettavissa mm. lasten oikeuksiin ja osallistumiseen rahoitusta.

 • 16.4. päättyy haku, joka keskittyy kuntien verkostoihin. Haun painopisteet ovat:
  • tietoisuuden lisääminen vähemmistöjen roolista eurooppalaisissa yhteiskunnissa ja osallisuudesta Euroopan kulttuuriseen kehitykseen,
  • eurooppalaisen näkökannan ja demokratian vahvistaminen EU-päätöksenteossa sekä vapaan, avoimen ja järkevän demokraattisen hallinnon sekä kansalaisten osallistumisen edistäminen ja
  • kansalaiskeskustelut ilmastosta ja ympäristöstä.
  • Lisäksi voidaan keskittyä covid-19-pandemian vaikutuksiin paikallisissa yhteisöissä.
 • Eurooppalainen muistiperintö (avautuu helmi-maaliskuussa)
  • Tavoiteena muistella modernia eurooppalaista historiaa määrittäviä tapahtumia. Tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä unionista, sen alkuperästä, tarkoituksesta, moninaisuudesta ja saavutuksista.
  • Painopisteinä
   • demokraattinen siirtymä, jälleenrakentaminen, oikeusvaltioon, kansanvaltaan ja perusoikeuksiin perustuvan yhteiskunnan vahvistaminen
   • holokaustin, kansanmurhan, sotarikosten ja ihmiskuntaa vastaan tehtyjen rikosten muistiperinnön vahvistaminen
   • muuttoliike, dekolonisaatio, monikulttuuriset eurooppalaiset yhteiskunnat ja Euroopan yhdentyminen ja sen merkittävät saavutukset
  • Hakijoina voivat olla viranomaiset, kansalaisjärjestöt, muisto- ja kulttuuriperintökohteet, museot ja arkistot, eloon jääneiden yhdistykset sekä kulttuuri-, nuoriso-, koulutus- ja tutkimusorganisaatiot.
 • Ystävyyskunnat (avautuu helmi-maaliskuussa)
  • Tavoitteena edistää eri maiden kansalaisten kanssakäymistä ystävyyskuntatoiminnan kautta.
  • Painopisteenä ovat solidaarisuus EU:n peruskivenä ja kansalaisten näkemykset EU:n tulevaisuudesta.
  • Lisäksi voidaan keskittyä covid19-pandemian vaikutuksiin paikallisissa yhteisöissä
  • Hakijoina voivat olla kaupungit, kunnat, niiden ystävyyskomiteat tai verkostot, paikalliset ja alueelliset viranomaiset, niiden yhdistykset, voittoa tavoittelemattomat, paikallisviranomaisia edustvat tahot.

Ajantasaiset hakukuulutukset: https://oikeusministerio.fi/cerv-rahoitusohjelman-haut

Luova Eurooppa on Euroopan unionin rahoitusohjelma. Se tarjoaa luoville, kulttuurin ja audiovisuaalisille aloille mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön. Ohjelmassa on useita eri hakuja, esimerkiksi residenssitoiminnan pyörittämiseen ja eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin. Suomessa hakijoita auttaa Luova Eurooppa -yhteyspiste, jota ylläpitää Opetushallitus: https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/tietoa-kansainvalistymisrahoituksesta/luova-eurooppa

Päättyviä hakuja:

Luova verkko -koordinaatiohanke kirittää hyviin hakemuksiin Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen ESR+ -hauissa. Luova verkko verkottaa hakijoita, auttaa teeman rahoitushauissa sekä tukea hankkeiden hyvää toteutusta. Ohjelmakaudella 2021-2027 mukaan halutaan erityisesti pieniä ja keskisuuria luovien alojen toimijoita. Seuraava haku on tulossa loppusyksystä 2024, joten kannattaa olla yhteydessä Luvoan verkon asiantuntijoihin jo nyt – aika kannattaa käyttää hyödyksi kumppanuuksien löytämiseen ja hankehakuun valmistautumiseen: https://www.taike.fi/fi/luovaverkko

Leader-tuella voidaan tehdä erilaisia kehittämis- ja investointihankkeita. Leader-toiminnassa keskeistä on saada paikallisten asukkaiden asiantuntemus, osaaminen ja toiminta alueen kehittämistyöhön. Työtä tehdään rahoittamalla kehittämishankkeita, sekä neuvomalla niiden toteutuksessa. Tutustu Leaderiin tarkemmin: https://leadersuomi.fi/mita-on-leader  Päijät-Hämeessä Leader-toimintaa koordinoi Päijänne-Leader, johon kannattaa olla yhteydessä heti hankeidean syttyessä: https://paijanne-leader.fi/, paitsi Iitin osalta Pohjois-Kymen kasvu: Pohjois-Kymen Kasvu

Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus keskittyy nimensä mukaisesti taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto, joka tukee taidetta apurahoin ja yhteisöavustuksin. Hakuajat ja ohjeet: https://www.taike.fi/fi/taike-tukee/apurahat-yksityisille/haku-ja-paatosajat

Tarkista hakuajat, tarkat haun päättymiskellonajat ja ohjeet kunkin Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilta, Päijät-Hämeen liitto ei vastaa uutisessa mahdollisesti olevista virheistä tai muuttuneista tiedoista.

3.4. klo 16 päättyvät seuraavat haut:

 • Alueiden apurahat – tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille sekä heidän muodostamilleen työryhmille. Apurahaa voi hakea samalla hakemuksella työskentelyyn ja kuluihin.
 • taiteilija-apurahat – tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille työskentelyyn. Niiden pituudet vaihtelevat puolesta vuodesta viiteen vuoteen.

Päijät-Hämeen kuntien avustuskäytännöistä

Päijät-Hämeen kunnat tukevat kulttuuritoimijoita pääsääntöisesti yhdistysavustusten kautta. Osassa kunnissa on myös muille toimijoille avoimia hakumuotoja. Tähän uutiseen on koottu keskeisiä linkkejä kuntien verkkosivuille sekä kuntien avustusten hakuaikoja (tilanne 14.12.2023). Kunnat neuvovat hakijoita, joten erityisesti uusien hakijoiden kannattaa olla yhteydessä suoraan kuntiin.

Tarkasta hakuajat (myös haun päättymisen mahdollinen kellonaika) kunnan sivulta, Päijät-Hämeen liitto ei vastaa uutisessa mahdollisesti olevista virheistä tai muuttuneista tiedoista.

Asikkala

 • Vuoden 2024 tapahtumaraha 31.12.23 mennessä
 • Kulttuurijärjestöjen kohdeavustus maaliskuun loppuun mennessä
 • Yleisten alueiden rakentamisavustus ja seurantalojen kiinteistövero-avustus 31.5.24 mennessä
 • Erityisavustus (liikunta- ja nuorisojärjestöt) lokakuun loppuun mennessä

Tutustu Asikkalan avustuksiin, hakuohjeisiin ja ehtoihin: Avustukset – Asikkala

Hartola

Hartolan kunnan yleis- ja kohdeavustusten haku päättyy 28.3.3 klo 15. Tutustu hakuohjeeseen: Tuet yhdistyksille ja järjestöille – Hartola sekä avustusten myöntämisen periaatteisiin: Dynasty tietopalvelu : Hartolan kunta

Heinola

Heinolan kaupungin myöntämät vuosiavustukset järjestöille ja yhdistyksille ovat haussa 10.3. asti. Kohdeavustusten haku on jatkuva. Lisätietoja Heinolan kaupungin myöntämistä avustuksista: Seurojen ja järjestöjen avustukset – Heinola ja periaatteet Heinolan kaupungin yhdistysavustusten jakamisesta: Kaupungin-yhteiset-avustusohjeet.pdf (heinola.fi)

Hollola

Hollolan vuosiavustusten haku on päättynyt 28.2.2024. Tämän lisäksi haettavana on tuotantotukiavustus, joka on jatkuvana hakuna auki 1.1.-31.10.2024. Lisätiedot: Yhdistystoiminta – Hollola.

Iitti

Vuoden 2024 hakuohjeita ja aikatauluja ei ole vielä julkaistu. Tutustu Iitin kunnan verkkosivujen avustusosioon. Iitissä on jaettu toiminta- ja kohdeavustuksia yhdistyksille ja yhteisöille. Avustukset yhdistyksille ja yhteisöille | Iitin kunta (iitti.fi)

Kärkölä

Vuoden 2024 avustusten haku päättyy 31.3. klo 15.00. Kärkölä jakaa kolmentyyppisiä avustuksia yhdistyksille: 1) yleisavustus, 2) tila-avustus, 3) tapahtuma-avustus. Kärkölän kunnan avustukset kunnan verkkosivuilla: Toiminta-avustukset yhdistyksille ja seuroille 2024 – Kärkölä (karkola.fi)

Lahti

Lahden kaupunki myöntää lahtelaisilla yhteisöille ja toimijoille vuosiavustuksia, projektiavustuksia ja työskentelyapurahoja. Avustusten hakuohjeet on koottu verkkosivuille: Avustukset – Lahti

Uusia hakemuksia projektiavustuksiin ja työskentelyapurahoihin otetaan käsittelyyn 1.1.2024 alkaen.

Kulttuurin projektiavustuksia voi hakea ympäri vuoden, vähintään 14 vrk ennen suunniteltua tapahtumaa tai hanketta. Hakemuksessa on esiteltävä selvitys avustuksen käyttötarkoituksesta sekä kustannusarvio. Hakemus suositellaan jättämään mahdollisimman aikaisin eli heti, kun edellä mainitut suunnitelmat ovat valmiit. Hakemusten käsittelyaika on noin 1-3 kuukautta. Kulttuurin projektiavustuksista päätöksen tekee kulttuuriasiainpäällikkö. Avustus maksetaan tositteiden sekä tili- ja toimintaselvitysten perusteella jälkikäteen.

Vuoden 2024 vuosiavustusten hakuaika päättyy 2.4.2024 klo 15.00.

Lahden kaupungin sivistyksen palvelualueen avustussääntö: SIVISTYSTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ (lahti.fi)

Orimattila

Orimattilan vuoden 2024 yhdistyksille suunnatut avustukset ovat haettavissa, ja haku päättyy 11.4.2024 klo 15.00. Orimattilassa avustukset on ollut yhdistyksille suunnattuja. Tutustu vuoden 2023 haun tietoihin: Avustukset – Orimattilan kaupunki ja kaupungin avustussääntöön: https://www.orimattila.fi/dokumentit/kulttuuripalvelut/1657-orimattilan-kaupungin-kulttuuri-ja-nuorisoavustusten-avustussaeaentoe-1-3-2022-alkaen

Padasjoki

Padasjoella yhteisöavustusten hakuaika on päättynyt. Hakuohjeet ja avustusperiaatteet: Kunnan yhteisöavustukset – Padasjoki

Sysmä

Hyvinvointivaliokunnan alaisten avustusten haku on päättynyt vuodelta 2024. (Avustukset nuorisotyöhön – Sysmä (sysma.fi). Sysmässä myönnetään kohde- ja erityisavustuksia. Sysmän yleiset avustusperiaatteet: Hyvinvointivaliokunnan_toiminta-avustusten_my_nt_misen_yleiset_periaatteet.pdf (sysma.fi)