Valitse sivu

Lahden seudun liikenne (LSL) laatii parhaillaan koko maakunnan kattavaa palvelutasosuunnitelmaa vuosille 2025–2040. Tähän liittyen Päijät-Hämeen maakuntahallitus antoi lausunnon Lahden seudun joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelmasta 2024.

Lahden Seudun Liikenne on tieliikenteen toimivaltainen joukkoliikenneviranomainen koko Päijät-Hämeen maakunnan alueella ja vastaa bussiliikenteen kehittämisestä. Seudun palvelutaso on edellisen kerran määritelty vuonna 2011.

Palvelutasosuunnitelmassa määritellään kuntien välisen joukkoliikenteen palvelutaso sekä kuntien sisäinen palvelutaso. Suunnitelmassa on esitetty palvelutason kehittämistarpeet lyhyellä (2030) ja pitkällä aikavälillä (2040). Palvelutasoa kehitetään muun muassa maankäytön kehittymisen, asukkaiden näkemysten ja joukkoliikenteen kehittämistavoitteiden pohjalta.

Joukkoliikenteen palvelutasoon pieniä parannuksia

Päijät-Hämeen joukkoliikenteen palvelutaso joko säilyy pääosin nykyisellä tasolla tai parantuu. Kuntien välinen palvelutaso esimerkiksi Lahdesta Orimattilaan, Hollolaan, Asikkalaan ja Heinolaan ollaan aikeissa säilyttää nykyisellä tasolla sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Parannusta suunnitellaan joillakin Lahden alueilla sekä Hollolassa Salpakankaalla ja Messilässä. Erityisesti asukkaat ovat toivoneet Salpakankaan ja matkakeskuksen välisten suorien yhteyksien kehittämistä. Tämä myös tukee seudullisten, kestävien matkaketjujen edistämistä. Lahden matkakeskus on vuonna 2022 valmistuneen Kestävät matkaketjut Päijät-Hämeessä -selvityksen mukaan maakunnan toinen terminaalitasoinen solmupysäkki Lahden vaihtopysäkkialueen lisäksi.

Laadullisina muutoksina on esitetty lippujärjestelmän yhteiskäyttöisyyden kehittäminen alueen junaliikenteessä sekä kuntien asiointi- ja palveluliikenteessä. Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että yhtenäisen lippu- ja maksujärjestelmän laajentaminen on huomioitu suunnitelmassa, ja se sisältyy myös seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpideohjelmaan.

Maakuntahallitus nosti esiin, ettei palvelutasosuunnitelmassa ole huomioitu Lahden kaupunkiseutusuunnitelmassa kaavailtuja palvelutason parannuksia Vääksyn ja Vierumäen sekä Orimattilan keskustan ja Hennan välillä vuosina 2032–2040. Se ei myöskään vahvista joukkoliikenteen roolia pienten kuntakeskusten ja Lahden välillä, kuten Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on tavoitteena. Pienissä kuntakeskuksissa, kylissä ja haja-asutusalueella joukkoliikenteen palvelut nojaavat tulevaisuudessakin pitkänmatkaisen, markkinaehtoisen bussiliikenteen varaan.

kaksi lasta istumassa linja-autossa.
Koulukyyti. Kuva: Liikenneturva/Katariina Kamppuri

Lahden ja Heinolan välinen bussimatka taittuu reilussa puolessa tunnissa

Seudullisesti merkittävin muutos koskee Heinolan suunnan bussiliikenteen palvelutasoa. Heinolan ja Lahden välisen joukkoliikenteen houkuttelevuus paranee, kun osa linja-autovuoroista siirtyy moottoritielle. Vierumäen palvelutaso laskee painotettaessa nopeaa reittiä, mutta suunnitelmissa on, että seututien 140 vuorot käyvät edelleen Vierumäen alueella noin kerran tunnissa. Muutoksessa on tärkeää huomioida myös koulumatkayhteydet sekä Vierumäen urheiluopiston vapaa-ajan yhteydet.

Lahden matkakeskuksen ja Heinolan keskustan välinen matka kestää henkilöautolla 25–30 minuuttia valtatietä 4 pitkin. Linja-autolla matka taittuu moottoritietä pitkin alle 35 minuutissa ja seututietä 140 pitkin 50 minuutissa. Nykyisin noin 85 % vuoroista kulkee seututietä 140, ja palvelutasosuunnitelman mukaan osuus laskee noin 55 %:iin vuonna 2030, joten muutos tasaa joukkoliikenteen vuoroja eri reiteillä.

Suunnitelmalla myönteiset vaikutukset joukkoliikenteen käyttöön

Vaikutusten ennakkoarvioinnin mukaan palvelutason muutokset lisäävät joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja lipputuloja 5–8 %. Samalla joukkoliikenteen järjestämisen kustannusten ennustetaan kuitenkin kasvavan. Maakuntahallituksen antaman lausunnon mukaan riskinä on lippujen hintojen korottaminen, mikäli muita joukkoliikenteen tehostamistoimia ei tehdä. Tällä olisi kielteinen vaikutus joukkoliikenteen matkustajamääriin sekä joukkoliikenteen käytön lisäämistä koskevien tavoitteiden saavuttamiseen.

Palvelutasosuunnitelman vaikutukset eivät myöskään välttämättä ole riittäviä, jotta seudun kestävän liikkumisen tavoitteet voidaan saavuttaa. Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimus 2021–2031 mukaan tavoitteena on kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuuden kasvattaminen Lahden sisäisistä matkoista 44 prosentista 51 prosenttiin. Muissa kaupunkiseudun kunnissa kestävillä kulkutavoilla tehtyjen sisäisten matkojen osuuden tulisi olla yli 41 prosenttia 2030-luvulla.

  • Joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja kustannustehokkuuden parantamiseksi on mietittävä erilaisia ratkaisuja. Yksi esimerkki on Trion vaihtopysäkkialueen suunnittelu. Kestävän liikkumisen edistämiseksi on tärkeää kehittää esimerkiksi lippujärjestelmää ja liityntäpysäköintiä, jossa joukkoliikenteen käyttäminen on entistä vaivattomampaa ja houkuttelevampaa, muistuttaa liikenteen erityisasiantuntija Petra Isotalo.

Palvelutasomuutokset täytäntöön uusissa liikennöintisopimuksissa

Lahden seudun liikenne päivittää palvelutasosuunnitelmaa annettujen lausuntojen perusteella. Toteutuva palvelutaso määrittyy kulloinkin käytettävissä olevien taloudellisten resurssien mukaan ja voi erota palvelutasotavoitteesta. Muutokset palvelutasoon toteutuvat, kun uusia liikennöintisopimuksia solmitaan pääasiassa 2020-luvun loppupuolella.

Palvelutasosuunnitelman jälkeinen suunnitteluvaihe on linjastosuunnittelu. Tarkemmat päätökset joukkoliikenteen rahoituksesta tehdään vasta linjastosuunnitelman jälkeen, kun päätetään liikenteen kilpailuttamisesta.

📸 Uutisen pääkuva: Aku Mattila / Liikenneturva

Lisätietoja

Petra Isotalo
Liikenteen erityisasiantuntija
+358 44 371 9467
petra.isotalo@paijat-hame.fi